Saint Anthony-Onuphrius of Suprasl Monastery in Poland, Monk-Martyr in Thessalonica (Greece), from Lithuania (+1516)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Supralzabytki4

The Monastery of the Annunciation in Supraśl, Poland

Ikona

St Anthony-Onuphrius of Suprasl, Poland

& St Theodosius of Kiev Monstery in Ukraine

sw-antoni-supraski

Saint Anthony-Onuphrius of Suprasl Monastery in Poland,

Monk-Martyr in Thessalonica (Greece), from Lithuania (+1516)

February 4

Anthony of Supraśl (Polish: Antoni Supraski) was a Ruthenian monk and martyr, now venerated in the Polish Orthodox Church.
Anthony was born on the territory of the Grand Duchy of Lithuania into an Orthodox family, although his social status and lay name remain unknown. According to tradition, in his youth he was known for his angry character, having eventually killed a man in a bar brawl. Wishing to atone for sin, he entered the Supraśl Orthodox Monastery some time before 1506, where he received the name Anthony.

Considering his penance insufficient, Anthony asked the abbot for permission to go to a Muslim country, where he might receive martyrdom, which was then refused. Anthony had only received permission to go to Mount Athos, where he made his vows of Great Schema and took the name Onuphrius. He then went to Thessalonica, into the Church of the Theotokos Acheiropoietos, which had been converted into a mosque, and began to pray demonstratively. He was arrested and thrown into prison, demanded by the kadi to convert to Islam, which he consistently refused while attacking the religion. Finally, he was sentenced to be burned at the stake. Going to the place of execution, Anthony continued to denounce Islam, and even spat on the face of one of the guards. At this point, he was fatally hit by a club. His body was burned.

Santo Antônio-Onofre de Supraśl, Polônia (+1516) ╰⊰¸¸.•¨* Portuguese

http://portugalofmyheart.wordpress.com

PORTUGAL OF MY HEART

Supralzabytki4

sw-antoni-supraski

Santo Antônio-Onofre de Supraśl, Polônia (+1516)

Santo Antônio de Supraśl (em polaco: Antoni Supraski), foi um monge e mártir ruteno, hoje venerado pela Igreja Ortodoxa Polonesa.

Antônio nasceu no território do Grão-Ducado da Lituânia em uma família ortodoxa, embora sua classe social e seu nome civil permaneçam desconhecidos. De acordo com a tradição, em sua juventude era conhecido por seu caráter irritadiço e violento, tendo por fim matado um homem em uma briga de bar. Desejando expiar este pecado, entrou no Mosteiro Ortodoxo de Supraśl em algum momento antes de 1506, onde recebeu o nome de Antônio.

Considerando sua penitência insuficiente, o monge pediu permissão a seu abade para ir a um país muçulmano, onde poderia receber o martírio, o que lhe foi recusado. Antônio só tinha recebido permissão para ir ao Monte Athos, onde fez seus votos de Grande Schema e tomou o nome Onofre. Ele foi subsequentemente para a antes Igreja da Theotokos Acheiropoietos, em Tessalônica, que havia sido convertido em uma mesquita, e começou a rezar provocativamente. Ele foi preso, sendo exigido pelo cádi que se convertesse ao Islã, o que o monge recusou consistentemente, atacando a religião. Finalmente, foi condenado a ser queimado na fogueira. Indo para o local de execução, continuou a denunciar o Islã, e mesmo cuspiu no rosto de um dos guardas, no que foi fatalmente atingido por um bastão. Seu corpo foi subsequentemente queimado.

 

Święty Antoni Supraski, Polska i Grecja (+1516) ╰⊰¸¸.•¨* Polish

sw-antoni-supraski

Święty Antoni Supraski, Polska i Grecja (+1516)

Święty Antoni Supraski urodził się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w rodzinie prawosławnej, o której statusie społecznym nic nie wiadomo. Również jego imię świeckie jest nieznane. Według tradycji w młodości odznaczał się gwałtownym charakterem i w gniewie popełnił zbrodnię zabójstwa. Pragnąc odpokutować za grzech, wstąpił do monasteru w Supraślu, co miało miejsce przed 1506.

Uważając sprawowaną pokutę za niewystarczającą, Antoni prosił przełożonego monasteru o zezwolenie na udanie się do kraju muzułmańskiego, by mógł zostać męczennikiem. Ihumen nie wyraził jednak zgody. Antoni otrzymał jedynie pozwolenie na wyjazd na Górę Athos (Grecja), gdzie złożył śluby wielkiej schimy i przyjął imię Onufry. Następnie udał się do Tesalonik (Grecja) i wszedł do meczetu urządzonego w dawnej cerkwi Matki Bożej, po czym demonstracyjnie zaczął się modlić. Został aresztowany i wtrącony do więzienia, żądano od niego przejścia na islam. Mnich konsekwentnie jednak odmawiał i atakował tę religię. Wreszcie został na rozkaz naczelnika miasta skazany na spalenie na stosie. Idąc na miejsce egzekucji, Antoni nadal krytykował islam, wreszcie plunął w twarz jednemu ze strażników. W tym momencie został śmiertelnie uderzony maczugą. Jego ciało zostało spalone.