ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ – History of Christianity ╰⊰¸¸. •¨* Thai (Thailand)

http://thailandofmyheart.wordpress.com

THAILAND OF MY HEART

ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์

 History of Christianity

แหล่ง:

http://www.orthodox.or.th

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย และเผยแพร่อย่างรุ่งโรจน์ในโลกตะวันตก ประวัติศาสตร์ของศาสนามีความยาวนานสืบทอดมาแต่ศาสนายิว แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากศาสนายิวในช่วงของการเผยแพร่ศาสนา คือ ในสมัยที่พระเยซูออกสั่งสอนประชาชน อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์ยังคงยืนหยัดต่อสู่กระแสต้านของสังคมตะวันตกในสมัยนั้นมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะ นักเผยแพร่ศาสนาคริสต์มีจิตใจศรัทธาพระเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความ เสียสละ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูง ทำให้พวกตะวันตกในสมัยต่อมาได้เข้าสู่กระแสศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์มีความสัมพันธ์กับศาสนายิวอย่างใกล้ชิด จนเป็นที่ยอมรับกันว่าทั้งสองศาสนานี้มีลักษณะเป็นศาสนาแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนด แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องและกำหนดมรรคาแห่งชีวิตที่ทุกคนจะต้องดำเนินไปอย่างถูกต้อง บุคคลในประวัติศาสตร์ของทั้งสองศาสนานี้ อาทิเช่น อับราฮัม (Abraham) โยเซฟ (Joseph) โมเสส (Moses) และกษัตริย์โซโลมอน (Solomon) ฯลฯ ล้วนเป็นศาสดาที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้เป็นไปตามแผนที่พระองค์ได้วางไว้เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ให้ถึงความรอด (Salvation) คัมภีร์ไบเบิลทั้งสองภาค พันธสัญญาจึงเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ของทั้งสองศาสนา

ประวัติศาสตร์ศาสนายูดายของพวกยิว ทำให้เราเห็นว่า พวกเขามีความผูกพันกับ พระเจ้ามาก เพราะพวกเขาเชื่อว่าตนเองเป็นชาติที่พระเจ้าได้เลือกให้เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระองค์ได้สัญญากับพวกเขา ที่จะให้ดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม พวกเขาจึงเดินทางเร่ร่อนเพื่อจะหาดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นี้ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานในการ Continue reading “ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ – History of Christianity ╰⊰¸¸. •¨* Thai (Thailand)”

Advertisements

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”? ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://denmarkofmyheart.wordpress.com

DENMARK OF MY HEART

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”?

Bøn er at glæde sig og sige tak, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Denne form for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener. Men Ortodokse Kristen beder til helgenerne. Det er jo helt naturligt at bede sine venner og søskende om hjælp, og Guds store familie omfatter også de afdøde. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud, er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Derfor beder Ortodokse Kristen til helgenerne.

For mange mennesker er “bøn” ensbetydende med at bede om noget, som regel om hjælp. Selv mennesker, der aldrig beder til daglig, kan finde på at bede til Gud, hvis de bliver syge eller befinder sig i livsfare. Men bøn er meget andet og meget mere end bøn om hjælp.

Gud er vores Far, og ligesom man ikke kun taler med sine forældre, når man har brug for et eller andet, så beder man som troende heller ikke kun til Gud, når man har problemer. Bøn er først og fremmest samtale med Gud, samvær med Gud. Bøn er at bede Gud om råd og vejledning. Bøn er at lytte til Gud og selv tie stille. Bøn er at sige tak til Gud: tak for livet, som vi har fået af Ham, og tak for alt det gode vi hver eneste dag modtager fra Ham. Bøn er at bryde ud i sang og jubel, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Alle disse former for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener.

Når man taler om at “bede til”, tænker man altså umiddelbart på at bede til Gud. Men der findes også en anden betydning af ordene. Det er jo helt normalt at bede hinanden om hjælp i alle mulige dagligdags situationer – man kan bede om hjælp til sine lektier eller til at lappe en cykel. Blandt kristen har det også altid været helt normalt, at man bad hinanden om forbøn.

Hvis ens mor eller søster f.eks. bliver alvorligt syg, så beder man til Gud om, at de må blive raske. Men hvorfor skulle man bede alene? Hvorfor skulle man ikke bede sine venner om at være med på forbønnen? Gud er vores Far, og vores forhold til Ham er derfor dybt personligt. Men Han er ikke kun min Far. Han er alles Far. Alle mennesker, som tror på Ham, er derfor søstre og brødre. Det er ligeså naturligt at bede andre mennesker om forbøn, som det er at bede sine biologiske søskende om hjælp.

Den store familie af Guds børn omfatter også de afdøde. Efter døden går man ind til evigt liv og fællesskab. Vi kan ikke længere se de afdøde, men forbindelsen til dem er bestemt ikke afskåret. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Disse mennesker kaldes helgener. Helgenerne er altså mennesker, som man både kan forsøge at efterligne for at få et godt liv, og som man kan bede til for at få hjælp i konkrete situationer. I sidste instans er det altid Gud som hjælper, og det er kun Ham vi tilbeder. Men forbønnen er et udtryk for, at vi tilhører et fællesskab, én kæmpestor familie.

The Sacrament of Holy Confession in the Eastern Orthodox Church

http://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

The Sacrament of Holy Confession

in the Eastern Orthodox Church

As it says in John 20:23, “If you forgive the sins of any, they are forgiven.  If you retain the signs of any, they are retained.” This is the power of the presbyter or bishop to remit sins on behalf of God. He mediates for us to God, but only God forgives us our sins. This sacrament is an often misunderstood practice in the Eastern Orthodox Church. Many Protestants and Evangelicals protest that you can only have “God forgive your sins.” But there is a very good reason why we confess our sins to others apart from God: it’s called accountability. One feels more ashamed to commit a sin again, if another knows about it. If one confesses only to God, but no one else, then you can not be helped in fighting your sins properly. You will continue making the same errors, and will have no shame, since it is just your secret you keep to yourself. This means that you are more likely to commit this sin again! God would onto want that. He wants us to be as holy as possible.

This holy sacrament is even prefigured in the Old Dispensation. In Leviticus 5:4-6, it says “… that unrighteous soul, which determineth with his lips to do evil, or to do good, according to whatsoever a man may determine with an oath, and it shall have escaped his notice (or her) , and he shall know, and he sin in some one of these things, then he shall show his sin in the things wherein he hath sinned by that sin. And he shall bring for his transgressions against the Lord, for his sin, an ewe lamb of the sheep, or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him for his sin, which he hath sinned, and his sin shall be forgiven him.” Though we no longer make sin offerings of ewe lambs, we offer our lives and our hearts instead. We do this at the sacrament of confession, just as it was done in the sacrifices of Ancient Israel. The priest today also makes atonement for our sins before God, as well.

Indeed, one can see confession is important, since “whosoever covereth his own ungodliness shall not prosper: but he that blame to himself shall be loved.” (Proverb 28:13) All shall “prosper” from this holy sacrament, since it cleanses one’s conscience and way of life.

Saint Maximos the Confessor says that “Every genuine confession humbles the soul. When it takes the form of thanksgiving, it teaches the soul that it has been delivered by the grace of God.” (Philokalia. Saint Maximo’s the Confessor was born in Constantinople 580 A.D, and died in Tsageri, Georgia, on 13th of August 662 A.D, while he was in exile.) We all know we have been delivered by God when we are forgiven our sins, and we are eased of our burdens and Continue reading “The Sacrament of Holy Confession in the Eastern Orthodox Church”

Link: Orthodox Photos & the Orthodox Faith

 

http://www.orthodoxphotos.com

Orthodox Photos & the Orthodox Faith

Who started the Orthodox Church?

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

Who started the Orthodox Church? 

 

The Orthodox Church was founded by our Lord Jesus Christ, when after His Ascension, He sent down upon His Apostles the Holy Spirit who proceeds from God the Father as is written in the New Testament. The Orthodox Church of today can trace its history back to the New Testament Church in unbroken continuity. The Apostles, as per our Lord’s command, preached the Gospel of Jesus Christ and founded churches in Europe, Asia and Africa. Under the direction of the Apostles and their successors, whom they appointed to carry on their mission, the Orthodox Church began to thrive. At each city and town that the Apostles traveled they would appoint a bishop to continue to minister to the faithful, before leaving on their missionary journeys. As the Church grew, the bishops in turn had to appoint priests and deacons to help them with their flock.

Source:

https://www.orthodoxphotos.com

https://www.orthodoxphotos.com/beginning.shtml

ORTHODOX PHOTOS

About our Guardian Angel – Fr. John Krestiankin (+2006) & Nicholai Sergeyevitch Leonov, Professor of History, Russia

http://holyangelsofyourheart.wordpress.com

HOLY ANGELS OF YOUR HEART

About our Guardian Angel

Fr. John Krestiankin (+2006) & Nicholai Sergeyevitch Leonov,

Professor of History, Russia

 

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/46500.html

ORTHODOX CHRISTIANITY

Guardian Angels not only suggest to us good thoughts for eternal salvation—they truly guard us in our life’s situations. The word, “guardian” is not at all an allegory, but the living and precious experience of many generations of Christians. There is a good reason why, for example, in the prayers for travelers we ask the Lord for the special protection of our guardian angel. It’s true—when else but while traveling do we especially need God’s protection?

About thirteen years ago, I was in the Pskov Caves Monastery with one of our parishioners, Nicholai Sergeyevich Leonov, a professor of history and lieutenant general in military intelligence, with whom we had been working for many years on the television program, “Russky Dom” (Russian House). There in the Pskov Caves Monastery, Nicholai Sergeyevich had met Fr. John (Krestiankin) for the first time. As Nicholai Sergeyevich later related, the elder had not only made a very deep impression on him, but had greatly helped him by his prayers.

During those years, Nicholai Sergeyevich was just beginning to enter into the life of the Church, and he still had many questions. One of those questions he asked me was regarding the Orthodox teaching on the angelic world; about guardian angels. I tried very hard, but to my dismay, I still felt that he was disappointed by my artless explanations.

That early summer morning, Fr. John saw us off as we left the monastery for Moscow. The road ahead of us was a long one, and so I asked the mechanics in the monastery garage to look over the car and check the oil before we left.

We sped along the deserted road. I was at the wheel, listening attentively to a story about one of his overseas assignments. He had long promised me that he would tell me that one. I have never met such an interesting storyteller in Continue reading “About our Guardian Angel – Fr. John Krestiankin (+2006) & Nicholai Sergeyevitch Leonov, Professor of History, Russia”

Wat zijn Serafim? Zijn Serafs Engelen? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

713587584308f836b0d3b7e344c4a396--the-netherlands-sun-rays.jpg

Seraphim-1.2.jpg

Wat zijn serafim? Zijn serafs engelen?

De serafim (vurigen, brandenden) zijn engelen die geassociëerd worden met het visioen van God dat de profeet Jesaja in de Tempel had, toen God hem riep om zijn profetische bediening te beginnen (Jesaja 6:1-7). Jesaja 6:2-4 verhaalt: “Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook”. Serafs zijn engelen die God onophoudelijk aanbidden.

Jesaja hoofdstuk 6 is de enige plaats in de Bijbel waar de serafim specifiek genoemd worden. Elke seraf had zes vleugels. Ze gebruikten er twee om te vliegen, twee om hun voeten te bedekken, en twee om hun gezichten mee te bedekken (Jesaja 6:2). De serafim vlogen rond de troon waar God op zat, terwijl ze lofliederen aan hem zongen waarmee ze de aandacht richtten op Gods glorie en majesteit. misschien beter: Deze wezens waren blijkbaar ook degenen die Jesaja reinigden toen hij zijn profetische bediening begon. Één van hen plaatste een gloeiende kool tegen Jesaja’s mond met de woorden: “Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan” (Jesaja 6:7). Serafim, net als de andere soorten engelen, zijn volledig gehoorzaam aan God. Net als de cherubim, zijn de serafim er voornamelijk op gericht God te aanbidden.

Bron:

C. Fred Dickason, Angels: Elect & Evil, Revised, MOODY PUBLISHERS / 1995 / PAPERBACK

東方正教会の歴史 History of the Eastern Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://orthodoxchurchinjapan.blogspot.com

ORTHODOX CHURCH IN JAPAN

SPRING-MOUNTAIN-1920x1080

3a64786c88f7d4998f2246d16baeef33

東方正教会の歴史

History of the Eastern Orthodox Church

1 初代教会

正教会の歴史を説明するには、最初にハリストス(キリスト)とその弟子たちについてふれなければなりません。正教会は、ハリストス(キリスト)によって作られた教会そのものなのです。ハリストス(キリスト)は、十字架にかかり、死に、そして復活した後、昇天されました。そしてこの世の終わりに光栄のうちに再び来られます(「再臨」という)。このハリストス(キリスト)の昇天と再臨の間の期間のために、ハリストス(キリスト)は私たちに「教会」を与えられました。

「教会」はギリシャ語で「エクレシア」と言います。これは「呼び集められた者の集まり」という意味をもつ言葉です。つまり「教会」とは、この世においてそして天国において神の言葉を守り、神の御旨と業を行うために招集された神の民の集まりです。

ハリストス(キリスト)は、凡そ30才の時に公に人々の前に現れ、神の国を教え、やがて十字架と復活という救いの業をなされました。このことを「公生涯」と言います。歴史的に言えば、ローマ皇帝ティベリウス在位(紀元後14~37年)の時代です。
ハリストス(キリスト)はその「公生涯」の最初から弟子たちをご自分のそばに招きよせました。弟子たちは次第に増えていき、その中から特別に12人を選びました。それが「十二弟子」とか「十二使徒」と呼ばれる人たちです。ハリストス(キリスト)は、単なる「教えの言葉」を与えるだけではなく、神の国の体験、人としての正しい生き方、正しい信仰を、生活をとおして伝授するために十二弟子を選ばれたのです。弟子たちはハリストス(キリスト)を見、聞き、触れ、生きた交わりをした人たちでした。そして彼らはハリストス(キリスト)の「復活の証人」となりました。

弟子たちのもとへ聖神(せいしん)が降臨した時、彼らはハリストス(キリスト)の教えの意味、十 Continue reading “東方正教会の歴史 History of the Eastern Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese”

How old is the Οrthodox Faith?

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

How old is the Οrthodox Faith?

If you are a Lutheran, your religion was founded by Martin Luther, an ex-monk of the Roman Catholic Church, in the year 1517.

If you belong to the Church of England, your religion was founded by King Henry VIII in the year 1534 because the Pope would not grant him a divorce with the right to re-marry.

If you are a Presbyterian, your religion was founded by John Knox in Scotland in the year 1560.

If you are a Congregationalist, your religion was originated by Robert Brown in Holland in 1582.

If you are Protestant Episcopalian, your religion was an offshoot of the Church of England, founded by Samuel Senbury in the American colonies in the 17th century.

If you are a Baptist, you owe the tenets of your religion to John Smyth, who launched it in Amsterdam in 1606.

If you are of the Dutch Reformed Church, you recognize Michelis Jones as founder because he originated your religion in New York in 1628.

If you are an Evangelical, your religion was founded in England in 1738.

If you are a Methodist, your religion was founded by John and Charles Wesley in England in 1774.

If you are a Mormon (Latter Day Saints), Joseph Smith started your religion in Palmyra, New York, in 1829.

If you worship with the Salvation Army, your sect began with William Booth in London in 1865.

If you are Christian Scientist, you look to 1879 as the year in which your religion was born and to Mary Baker Eddy as its founder.

If you belong to one of the religious organizations known as “Church of the Nazarene, Pentecostal Gospel,” “Holiness Church,” or “Jehovah’s Witnesses,” your religion is one of the hundreds of new sects founded by men within the past hundred years.

If your religion is the “Workers” who also called “Church Without Name”, “Two by Two Church”, “2×2’s”, “Friends & Workers”, “The Truth”, “Christians”, “The Non-Denominational Church”, “Christian Convention Church”, “The Christian Church”, “No-Name Church”, “The Faith Missioners”, “Nameless House Church”, “The Damnation Army”, “Dippers”, “Go Preachers”, “The Jesus-Way”, “The New Testament Church”, “Pilgrims”, “The Reidites”, “Tramp Preachers”, “The Testimony”, “The Way”, and with at least 20 still concrete names, they was founded in Ireland on 1897 by William Irvine, Edward Cooney and Jack Carroll, for this reason also the are known and as “Cooneyites”, “Irvinites” or “Carrollites”.

If you are Roman Catholic, your church shared the same rich apostolic and doctrinal heritage as the Orthodox Church for the first thousand years of its history, since during the first millennium they were one and the same Church. Lamentably, in 1054, the Pope of Rome broke away from the other four Apostolic Patriarchates (which include Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem), by tampering with the Original Creed of the Church, and considering himself to be infallible. Thus your church is 1,000 years old.

If you are Eastern Orthodox Christian (Eastern Orthodox Church), your religion was founded in the year 33 by Jesus Christ, the Son of God. It has not changed since that time. Our church is now almost 2,000 years old. And it is for this reason, that Orthodoxy, the Church of the Apostles and the Fathers is considered the true “one Holy Catholic and Apostolic Church.” This is the greatest legacy that we can pass on to the young people of the new millennium.

Source:

https://www.orthodoxphotos.com/history.shtml

ORTHODOX PHOTOS

&

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

Alla ricerca della verità – Padre. Anthony Alevizopoulos ╰⊰¸¸.•¨* Italian

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

ARGOMENTI DI CATECHISMO ORTODOSSO

Alla ricerca della verità

Di: Padre. Anthony Alevizopoulos

PhD. in Theologia, PhD. in Filosofia

Fonte:

http://www.impantokratoros.gr/root.it.aspx

http://www.impantokratoros.gr/1D80C82B.it.aspx

SACRO MONASTERO PANTOCRATOR DI MELISSOHORI

Il problema di dove si trovi la verità ha occupato l’umanità attraverso i secoli; è una questione che è sempre attuale e proprio per la sua natura guida l’uomo alla ricerca di una risposta. I filosofi, ed in particolare gli antichi greci, si sono posti la domanda: ”Che cos’è l verità?” e la maggioranza degli uomini hanno cercato una risposta razionale. Alcuni hanno detto che è un Idea, il “principio di tutte le cose”, il “primo motore immobile” e l’hanno chiamata Dio.

Ma questo Dio, il Dio dei filosofi, non può salvare. Tocca gli uomini solo nella loro parte razione e non come un tutto, nessuno può entrare in comunione personale con lui, in quanto è impersonale; una mente universale che agisce in Continue reading “Alla ricerca della verità – Padre. Anthony Alevizopoulos ╰⊰¸¸.•¨* Italian”