መልአክ (Holy Angels) ╰⊰¸¸.•¨* Amharic (Ethiopia)

http://holyangelsofyourheart.wordpress.com

HOLY ANGELS OF YOUR HEART

መልአክ (Holy Angels)

መላእክት ሰውን ለመጠበቅ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚላኩ ፍጡራን ናቸው።

 

About our Guardian Angel – Fr. John Krestiankin (+2006) & Nicholai Sergeyevitch Leonov, Professor of History, Russia

http://holyangelsofyourheart.wordpress.com

HOLY ANGELS OF YOUR HEART

About our Guardian Angel

Fr. John Krestiankin (+2006) & Nicholai Sergeyevitch Leonov,

Professor of History, Russia

 

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/46500.html

ORTHODOX CHRISTIANITY

Guardian Angels not only suggest to us good thoughts for eternal salvation—they truly guard us in our life’s situations. The word, “guardian” is not at all an allegory, but the living and precious experience of many generations of Christians. There is a good reason why, for example, in the prayers for travelers we ask the Lord for the special protection of our guardian angel. It’s true—when else but while traveling do we especially need God’s protection?

About thirteen years ago, I was in the Pskov Caves Monastery with one of our parishioners, Nicholai Sergeyevich Leonov, a professor of history and lieutenant general in military intelligence, with whom we had been working for many years on the television program, “Russky Dom” (Russian House). There in the Pskov Caves Monastery, Nicholai Sergeyevich had met Fr. John (Krestiankin) for the first time. As Nicholai Sergeyevich later related, the elder had not only made a very deep impression on him, but had greatly helped him by his prayers.

During those years, Nicholai Sergeyevich was just beginning to enter into the life of the Church, and he still had many questions. One of those questions he asked me was regarding the Orthodox teaching on the angelic world; about guardian angels. I tried very hard, but to my dismay, I still felt that he was disappointed by my artless explanations.

That early summer morning, Fr. John saw us off as we left the monastery for Moscow. The road ahead of us was a long one, and so I asked the mechanics in the monastery garage to look over the car and check the oil before we left.

We sped along the deserted road. I was at the wheel, listening attentively to a story about one of his overseas assignments. He had long promised me that he would tell me that one. I have never met such an interesting storyteller in Continue reading “About our Guardian Angel – Fr. John Krestiankin (+2006) & Nicholai Sergeyevitch Leonov, Professor of History, Russia”

Wat zijn Serafim? Zijn Serafs Engelen? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

713587584308f836b0d3b7e344c4a396--the-netherlands-sun-rays.jpg

Seraphim-1.2.jpg

Wat zijn serafim? Zijn serafs engelen?

De serafim (vurigen, brandenden) zijn engelen die geassociëerd worden met het visioen van God dat de profeet Jesaja in de Tempel had, toen God hem riep om zijn profetische bediening te beginnen (Jesaja 6:1-7). Jesaja 6:2-4 verhaalt: “Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook”. Serafs zijn engelen die God onophoudelijk aanbidden.

Jesaja hoofdstuk 6 is de enige plaats in de Bijbel waar de serafim specifiek genoemd worden. Elke seraf had zes vleugels. Ze gebruikten er twee om te vliegen, twee om hun voeten te bedekken, en twee om hun gezichten mee te bedekken (Jesaja 6:2). De serafim vlogen rond de troon waar God op zat, terwijl ze lofliederen aan hem zongen waarmee ze de aandacht richtten op Gods glorie en majesteit. misschien beter: Deze wezens waren blijkbaar ook degenen die Jesaja reinigden toen hij zijn profetische bediening begon. Één van hen plaatste een gloeiende kool tegen Jesaja’s mond met de woorden: “Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan” (Jesaja 6:7). Serafim, net als de andere soorten engelen, zijn volledig gehoorzaam aan God. Net als de cherubim, zijn de serafim er voornamelijk op gericht God te aanbidden.

Bron:

C. Fred Dickason, Angels: Elect & Evil, Revised, MOODY PUBLISHERS / 1995 / PAPERBACK

What are Seraphim? Are Seraphs Angels?

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

1ok_b24baaab75bfb608215696fd165cb699.jpg

Αγγελοι 4 α.jpg

What are Seraphim? Are Seraphs Angels?

The seraphim (fiery, burning ones) are angelic beings associated with the prophet Isaiah’s vision of God in the Temple when God called him to his prophetic ministry (Isaiah 6:1-7). Isaiah 6:2-4 records, “Above him were seraphs, each with six wings: With two wings they covered their faces, with two they covered their feet, and with two they were flying. And they were calling to one another: ‘Holy, holy, holy is the Lord Almighty; the whole earth is full of his glory.’ At the sound of their voices the doorposts and thresholds shook and the temple was filled with smoke.” Seraphs are angels who worship God continually.

Isaiah chapter 6 is the only place in the Bible that specifically mentions the seraphim. Each seraph had six wings. They used two to fly, two to cover their feet, and two to cover their faces (Isaiah 6:2). The seraphim flew about the throne on which God was seated, singing His praises as they called special attention to God’s glory and majesty. These beings apparently also served as agents of purification for Isaiah as he began his prophetic ministry. One placed a hot coal against Isaiah’s lips with the words, “See, this has touched your lips; your guilt is taken away and your sin atoned for” (Isaiah 6:7). Similar to the other types of holy angels, the seraphim are perfectly obedient to God. Similar to the cherubim, the seraphim are particularly focused on worshipping God.

Source:

C. Fred Dickason, Angels: Elect & Evil, Revised, MOODY PUBLISHERS / 1995 / PAPERBACK