Αγία Βαλμπούργκα (St Walburga) η Αγγλίδα, ηγουμένη της Μονής του Heidenheim Γερμανίας (+779) – 25 Φεβρουαρίου

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Αγία Βαλμπούργκα (St Walburga) η Αγγλίδα,

ηγουμένη της Μονής του Heidenheim Γερμανίας (+779)

25 Φεβρουαρίου

1 Μαρτίου & 21 Σεπτεμβρίου

Η Αγία Βαλμπούργκα (St Walburga) ήταν κόρη του Αγίου Ρίτσαρντ (St Ritchard) του Wessex της Αγγλίας και της Winna και αδελφή των Αγίων Winebald και Willibald.

Μεγάλωσε με την ηγουμένη Tetta του Wimborne της Αγγλίας και το 748 η ηγουμένη την έστειλε μαζί με τήν Αγία Λιόμπα (St Lioba) στη Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το πλοίο τους βυθίστηκε στη θάλασσα και οι προσευχές της Αγία Βαλμπούργκα (St Walburga) έσωσαν τη ζωή όλων, και μέχρι σήμερα, θεωρείτε προστάτιδα των ναυτικών μαζί με τον Άγιο Νικόλαο Μυρών Λυκίας.

Πέρασε από το Antwerp στο δρόμο της για τη Γερμανία, και μέχρι σήμερα είναι η Continue reading “Αγία Βαλμπούργκα (St Walburga) η Αγγλίδα, ηγουμένη της Μονής του Heidenheim Γερμανίας (+779) – 25 Φεβρουαρίου”

Τι είναι πραγματικά η Γιόγκα – Johannes Aagaard Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας

http://whataboutyoga.wordpress.com

WHAT ABOUT YOGA?

Tinuy-an_Falls,_Bislig_City,_Philippines

Τι είναι πραγματικά η Γιόγκα

του

Johannes Aagaard

Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας.

Μετάφραση Γρηγόριος Μπάγκαβος, Θεολόγος-Φιλόλογος

Πηγή:

http://www.egolpion.com

http://www.egolpion.com/tieinai_yoga.el.aspx

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ

1. Εισαγωγή

Υπάρχουν πολλές καινούργιες λέξεις και έννοιες που εισέρχονται στη γερμανική γλώσ­σα της καθημερινότητος χωρίς να είναι πάντα σαφές τι σημαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι σημαντικό εμείς οι Χριστιανοί να γνωρίσουμε αυτές τις έννοιες, για να τις κατανοή­σουμε καλύτερα, διαφορετικά δεν θα μπορέ­σουμε να τοποθετηθούμε πραγματικά απένα­ντι στις έννοιες που αυτές οι λέξεις μεταφέ­ρουν.

2. Όλα είναι στάχτη!

Η στάση ζωής της Γιόγκα εκφράζεται ως ακολούθως: «Η στάχτη είναι φωτιά, η στάχτη είναι νερό, η στάχτη είναι γη, όλα είναι στά­χτη, ο αιθέρας είναι στάχτη, οι αισθήσεις είναι στάχτη, τα μάτια και κάθε άλλος τρόπος αντίληψης είναι στάχτη» (Ατάρβα Σίρας). Με αυτά τα λόγια υπογραμμίζεται ότι όλα είναι πρόσκαιρα, προσωρινά, πόνος, βάσανα και θάνατος. Η ζωή με τα βάσανα της και με το θάνατο συνεχίζεται σε έναν αιώνιο κύκλο (πε­ριπλανήσεις ψυχών), από τον όποιο δεν μπο­ρεί να ξεφύγει κανένας άνθρωπος. H αιώνια ζωή είναι το ατελείωτο και ανυπέρβλητο βά­σανο. Οι συνεχείς επαναγεννήσεις θα γεμί­ζουν το μέλλον και το αν θα πάει κανείς προς τα πάνω, προς μια καλύτερη ζωή, είτε προς τα κάτω, προς μια χειρότερη ζωή, αυτό δεν έχει καμμία σημασία, γιατί όλη η ζωή είναι στάχτη.

Οι διάφορες ινδουιστικές θρησκείες έχουν αυτό το κοινό σημείο: επιδιώκουν να εξέλθουν αυτού του κύκλου της ζωής, για να γλυτώσουν από το βάσανο της ζωής! Αυτό δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ως ώθηση προς θάνα­το, διότι επιδιώκουν να ξεφύγουν και από τον θάνατο επίσης. Κάποιος θα μπορούσε να το Continue reading “Τι είναι πραγματικά η Γιόγκα – Johannes Aagaard Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας”

Αδιόρατες μεταστροφές – π. Anthony Bloom, Παρίσι: “Να μην αφεθείς ποτέ στην απελπισία”

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Αδιόρατες μεταστροφές – π. Anthony Bloom, Παρίσι:

“Να μην αφεθείς ποτέ στην απελπισία”

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”? ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://denmarkofmyheart.wordpress.com

DENMARK OF MY HEART

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”?

Bøn er at glæde sig og sige tak, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Denne form for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener. Men Ortodokse Kristen beder til helgenerne. Det er jo helt naturligt at bede sine venner og søskende om hjælp, og Guds store familie omfatter også de afdøde. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud, er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Derfor beder Ortodokse Kristen til helgenerne.

For mange mennesker er “bøn” ensbetydende med at bede om noget, som regel om hjælp. Selv mennesker, der aldrig beder til daglig, kan finde på at bede til Gud, hvis de bliver syge eller befinder sig i livsfare. Men bøn er meget andet og meget mere end bøn om hjælp.

Gud er vores Far, og ligesom man ikke kun taler med sine forældre, når man har brug for et eller andet, så beder man som troende heller ikke kun til Gud, når man har problemer. Bøn er først og fremmest samtale med Gud, samvær med Gud. Bøn er at bede Gud om råd og vejledning. Bøn er at lytte til Gud og selv tie stille. Bøn er at sige tak til Gud: tak for livet, som vi har fået af Ham, og tak for alt det gode vi hver eneste dag modtager fra Ham. Bøn er at bryde ud i sang og jubel, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Alle disse former for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener.

Når man taler om at “bede til”, tænker man altså umiddelbart på at bede til Gud. Men der findes også en anden betydning af ordene. Det er jo helt normalt at bede hinanden om hjælp i alle mulige dagligdags situationer – man kan bede om hjælp til sine lektier eller til at lappe en cykel. Blandt kristen har det også altid været helt normalt, at man bad hinanden om forbøn.

Hvis ens mor eller søster f.eks. bliver alvorligt syg, så beder man til Gud om, at de må blive raske. Men hvorfor skulle man bede alene? Hvorfor skulle man ikke bede sine venner om at være med på forbønnen? Gud er vores Far, og vores forhold til Ham er derfor dybt personligt. Men Han er ikke kun min Far. Han er alles Far. Alle mennesker, som tror på Ham, er derfor søstre og brødre. Det er ligeså naturligt at bede andre mennesker om forbøn, som det er at bede sine biologiske søskende om hjælp.

Den store familie af Guds børn omfatter også de afdøde. Efter døden går man ind til evigt liv og fællesskab. Vi kan ikke længere se de afdøde, men forbindelsen til dem er bestemt ikke afskåret. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Disse mennesker kaldes helgener. Helgenerne er altså mennesker, som man både kan forsøge at efterligne for at få et godt liv, og som man kan bede til for at få hjælp i konkrete situationer. I sidste instans er det altid Gud som hjælper, og det er kun Ham vi tilbeder. Men forbønnen er et udtryk for, at vi tilhører et fællesskab, én kæmpestor familie.

Native Americans may become the largest ethnic group in the American Orthodox Church

http://latinamericaofmyheart.wordpress.com

LATIN AMERICA OF MY HEART

South-America-Patagonia-1-guanaco.jpg

25915.p.jpg

“NATIVE AMERICANS MAY BECOME

THE LARGEST ETHNIC GROUP IN THE AMERICAN ORTHODOX CHURCH.”

An interview with His Beatitude Jonah, Archbishop of Washington,

Metropolitan of All America and Canada

Source:

http://www.pravoslavie.ru/english/

http://www.pravoslavie.ru/english/33241.htm

ORTHODOX CHRISTIANITY

In early December of 2009, His Beatitude, Metropolitan Jonah of All America and Canada (Orthodox Church of America) visited Russia to celebrate the fifteenth anniversary of the OCA’s representation in Moscow. Correspondent Miguel Palacio took the opportunity to talk with Metropolitan Jonah about the OCA’s presence in Latin America.

– Your Beatitude, in which Latin America countries is the Orthodox Church in America represented?

– Our jurisdiction extends to Mexico. We used to have parishes in Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela as well, but one of them joined the Russian Church Abroad, while others simply closed.

Several communities in Latin America want to join the American Orthodox Church. We would be happy to receive these faithful people, but there would be no one to take care of them because we have very few clergymen who speak Spanish or Portuguese.

One priest, who I hope will soon become a bishop, began a mission in Ecuador, in the city of Guayaquil, where there is a large Palestinian colony. Unfortunately, his good initiative has fizzled out. I have heard that many Palestinians also live in Central American countries, one of which is El Salvador. It is curious, but they do not go to the Antiochian parishes, and are requesting to be received under our omophorion.

The Constantinople and Antiochian Patriarchates prefer to pastor the Greek and Arab diasporas. We do not understand this. The Church should give pastoral care first of all to its local spiritual children. This is our principle in the Orthodox Church in America.

– When was the Mexican exarchate organized?

– The Mexican exarchate has existed since the 1970’s. At that time, the Bishop of the Mexican national Old Catholic Church, Jose (Cortez-y-Olmos), strengthened contact with our Church and became Orthodox, together with his entire community. Thanks to his labors, hundreds of Mexicans have become immersed in the Orthodox Faith.

Not long ago, five thousand Native Americans from twenty-three areas in the state of Veracruz were baptized into Orthodoxy. However, there is only one priest to serve that entire mass of people. In general, the Mexican exarchate has very few clergymen. They are all Mexican, including the ruling hierarch, Bishop Alejo (Pacheco-Vera).

– Have you ever been to Latin America?

– I have only visited Mexico. Now I am getting ready to visit Guatemala. A friend of mine lives there — Abbess Ines (Ayau Garcia), the superior of the Holy Trinity Convent, which is under the jurisdiction of the Antiochian Patriarchate.

In Guatemala, a group of thousands of people who would like to become Orthodox have attracted my attention. Most of them are Mayan. If we take these Guatemalans in, as well as other members of the native Latin American population, then Native Americans may become the largest ethnic group in the American Orthodox Church. I, personally, would be very happy about that.

– I see that you sympathize with the original inhabitants of the American continent…

– I have the warmest feelings for Native Americans. I studied anthropology in the university, and was drawn to the Mayan and Aztec cultures. These were enormous, amazing civilizations.

I like Latin America as a whole — its art, music, literature, and cuisine. Latin Americans love life; they are open and hospitable people. I grew up in California — one of the most Hispanic states in the U.S. I was able to learn some Spanish from my Mexican friends (although I speak Spanish poorly). The priest who united me to the Orthodox Church was a Mexican. His name was Fr. Ramon Merlos.

– What does missionary work amongst Native Americans in the U.S. have in common with that amongst those of Latin America?

– To be honest, I do not yet know… Our Church has missionary experience in Alaska, where one remarkable priest serves — Archpriest Michael Oleksa, an anthropologist. He is a Carpatho-Russian; his wife comes from the indigenous Yupiks. Fr. Michael wants to conduct a conference of Orthodox Native Americans of America. This would be an extremely interesting event.

When Fr. Michael was rector of the seminary, he invited the Guatemalan community that was thirsting for Orthodoxy to send two members to receive a theological education. The idea was, of course, a good one. But people who are accustomed to a tropical climate are not likely to endure the freezing temperatures of Alaska.

– Are there Latin Americans amongst your parishioners in the U.S.?

– Of course there are. In California, thirty-five percent of the population is Latin American, and the percentage is even larger in Texas. There are Latinos both amongst the flock and the clergy in our Church. Studying in St. Tikhon Seminary is a Mexican with Native Americans roots, named Abraham. He has the obedience of sub-deacon. One sub-deacon in San Francisco is Colombian. At the end of November, I blessed a new convent dedicated to the Nativity of Christ in Dallas, the superior of which is Brazilian.

– What, do you suppose, attracts Latin Americans to Orthodoxy?

– Latinos love our Liturgy and icons; they are captivated by the deep veneration of the Mother of God within the Orthodox Church.

I have to say that the Catholic Church is quickly losing its influence in Latin America, and the reason for this is its close association with the upper social classes. A significant portion of the poorer classes, which make up the majority of the region, have become disillusioned with the Catholic pastors, and have aligned themselves with protestants, Mormons, and other sectarians.

Metropolitan Andres (Giron), the head of the St. Basil the Great Order of White Clergy in Guatemala, used to be a Catholic priest. He saw that his Church leaders were oriented towards the wealthy; in the 1990’s he left the Catholic Church, because he wanted to work for the people. Not long ago, Fr. Andres said to me, “I am old and ailing. Please take my people into your Church for the sake of their salvation.” It would be hard to call his community Orthodox, but it is gradually coming to know Orthodox teachings, and partaking of the traditions of the Orthodox Church. Besides those in Guatemala, Bishop Andres has opened parishes in Los Angeles, San Francisco, and other U.S. cities where his countrymen have settled.

– Are you not afraid of some conflict with the Catholic Church? After all, Latin America is still considered the “largest diocese of the Vatican.”

– There will not be any conflict. The Catholic Church relates to Orthodoxy with loyalty. Furthermore, I see no little potential for collaboration with the Catholic Church, first of all in the struggle against sectarianism.

Interview by Miguel Palacio

21 / 12 / 2009

Η Αγία Παρθενομάρτυς Μπονόσα (St Bonosa) του Porto Romano της Ostia Ιταλίας (+207) – Μία άγνωστη Ορθόδοξη Αγία

http://italyofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://saintsofmyheart.wordpress.com

ITALY OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

SAINTS OF MY HEART

53306074.jpg

Ostia, Ιταλία

246278427978657270-account_id=15.jpg

Η Αγία Παρθενομάρτυς Μπονόσα (St Bonosa)

του Porto Romano της πόλεως Ostia Ιταλίας (+207)

458016417412357900-account_id=15.jpg

Η Αγία Μπονόσα (St Bonosa)

του Porto Romano της Ostia Ιταλίας (+207)

15 Ιουλίου

Η Αγία Παρθενομάρτυς Μπονόσα (St Bonosa) μαρτύρησε στο Porto Romano στις εκβολές του ποταμού Τίβερη, κοντά στην Ρώμη και στην πόλη Ostia της Continue reading “Η Αγία Παρθενομάρτυς Μπονόσα (St Bonosa) του Porto Romano της Ostia Ιταλίας (+207) – Μία άγνωστη Ορθόδοξη Αγία”

ただいま I am Home 正教会 Video ビデオ ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://japanofmyheart.wordpress.com

JAPAN OF MY HEART

retina_pixta_11263856_S.jpg

ただいま I am Home 正教会

Story about Toll booths (Partial Judgment) – From Experiences during the Divine Liturgy – Fr. Stephan Anagnostopoulos

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Story about Toll booths (Partial Judgment)

From Experiences during the Divine Liturgy

Fr. Stephan Anagnostopoulos:

The Middle state takes place after the soul’s “First” or “partial judgments”,
which takes place right after the soul is separated from the body. This ‘First”or “Partial Judgment” of man is also our Church Dogma.

We will conclude with an incidence which was mentioned to me by a grandchild of a certain priest many years ago during Confession.

A young man told me this about his grandfather, who was a priest. When he was a boy of about 5 or 6, the grandfather died and they burried him the next day. On the third day the family went to read the memorial prayers at the Continue reading “Story about Toll booths (Partial Judgment) – From Experiences during the Divine Liturgy – Fr. Stephan Anagnostopoulos”

Das Kreuz Christi – “Vita des Antonius”, Hl. Athanasius der Groß ╰⊰¸¸.•¨* German

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

EDELWEISS OF MY HEART

05-schrecksee-deutschland-m-05121381.jpg

Depositphotos_24264263_original2.jpg

cruce.jpg

Das Kreuz Christi

“Vita des Antonius” – Hl. Athanasius der Groß

Das Geheimnis von uns Christen liegt also nicht beschlossen in der Weisheit heidnischer Vernünfteleien, sondern in der Kraft des Glaubens, der uns von Gott durch Jesus Christus gewährt worden ist. Und dass die Verkündigung wahr ist, seht jetzt, wir glauben an Gott, obwohl wir keine Bildung haben, indem wir aus seinen Werken seine Fürsorge für alles erkennen. Und dass unser Glaube wirksam ist, seht jetzt, wir stützen uns auf den Glauben an Christus, ihr (Heiden) aber auf eure sophistischen Wortstreitigkeiten. Eure Scheinbilder der Götter werden vernichtet, unser Glaube aber breitet sich überall aus. Ihr könnt trotz eurer Schlußfolgerungen und Spitzfindigkeiten nicht vom Christentum zum Heidentum bekehren; wir aber, die wir den Glauben an Christus lehren, wir nehmen auch die Götterfurcht, da alle erkennen, dass Christus Gott und der Sohn Gottes ist. Ihr hindert durch eure Schönrednerei die Lehre Christi nicht; wir aber verfolgen im Namen des gekreuzigten Christus alle Dämonen, die ihr wie Götter fürchtet. Wo das Zeichen des Kreuzes aufgerichtet wird, da schwindet der Zauber, und die Geheimmittel haben keine Kraft mehr.

Antonius_der_Grosse2.jpg

Hl. Antonius der Große

megas_antonios4.jpg