ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://earthage10000yearsold.wordpress.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

tumblr_mkylrvKeJR1r787hmo1_500

Πρόλογος ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού

ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ

τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

«Δός μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασί σου καί ἔγειρον προφητείας τάς ἐπ᾿ ὀνόματί σου»(ΣΣειρ 36, 14): «Δῶσε τή μαρτυρία Σου γιά τά ἐν ἀρχῇ κτίσματά Σου καί ἀνόρθωσε τίς ἐξ ὀνόματός Σου προφητεῖες». Ὁ Σειραχίδης προφητεύει τήν ἀνασκολόπισι τῆς Βίβλου ἀπό τούς φιλοεξελικτικούς σ᾽ ὅ,τι ἀφορᾶ τή διδασκαλία τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Μωυσέως γιά τή δημιουργία.

Παραδέχεται ὁ Χρῆστος Βαρελᾶς: «Ἡ Κοσμολογία περιγράφει ἕνα ἐνδιαφέρον μοντέλο γιά τή δημιουργία τοῦ σύμπαντος, πού σέ τελική ἀνάλυσι, ὅμως, ἀποτυγχάνει νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό θεμελιώδη ἐρωτήματα: Ποιός; Τί; Πῶς; Γιατί αὐτό; Γιατί ὄχι κάτι ἄλλο; Γιατί ὄχι τίποτε;»(στό: Ds, τεῦχ. 8, 43).

° Ἀκόμα: «Ἄν πάλι ὑποθέσουμε πώς ἡ κοσμική ἁλυσίδα αἰτίου-ἀποτελέσματος δέν ἔχει ἀρχή —ἄποψι ἰδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ τῶν ἀθεϊστῶν—, τότε μένουμε μέ μιά ἄπειρη ἀκολουθία γεγονότων. Εἶναι προφανές πώς, ἀπό μόνη της, δέν μπορεῖ νά δικαιολογήση τήν ἴδια της τήν ὕπαρξι»(στό: περ. Ds, τεῦχ. 8, 47).

 • Ὅλα αὐτά δέν προβληματίζουν τό σώφρονα πιστό πού, μετά λόγου, ἐπαναπαύεται στή Βίβλο:

«Κάποτε εἶδε ὁ νεώτερος αὐτός μοναχός τούς τρεῖς αὐτούς πατέρες, σέ σφοδρή κακοκαιρία, ἀνυπόδητους ἀφ᾽ ἑσπέρας νά ἔχουν ἀνάψει τή λάμπα καί νά μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή. “Ἐν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν Οὐρανόν καί τήν γῆν…”. Καί θεωροῦσαν τά μυστήρια τῆς Δημιουργίας καί ἔκλαιαν»(ΑΘ, 410).

 • «Κάποτε [ὁ ἀρχιτέκτονας Otto Stromeyer] εἶχε σχεδιάσει μιά μεγάλη αὐτοστηριζόμενη ὀροφή γιά ἕνα πελάτη του, ὁ ἐπιθεωρητής, ὅμως, τοῦ κτιρίου ἀπέρριψε τό σχέδιο. Μιά τόσο μεγάλη ὀροφή ἔπρεπε νά στηρίζεται σέ κολῶνες, εἶπε, ἀγνοώντας τούς στατικούς ὑπολογισμούς τοῦ Stromeyer. Ἔτσι τά σχέδια ἄλλαξαν κι ὅταν ἔγινε ἐπιθεώρησι ὁλόκληρου τοῦ κτιρίου, ὑπῆρχαν κολῶνες. Ὅταν ἔφυγε ὁ ἐπιθεωρητής ἀποσύρθηκαν, θρυμματίσθηκαν καί πετάχθηκαν στά σκουπίδια: ἦταν ἀπομιμήσεις ἀπό χαρτόνι»(F, 76). Οἱ ἐξελικτικοί πᾶνε νά στηρίξουν τό Σύμπαν στίς χάρτινες κολῶνες τους. Ἡ Βίβλος δέν τίς χρειάζεται. Στέκεται ἀκλόνητη.
 • Εἶπεν ὁ Θεός ____ MAXWELL____ καί ἐγένετο φῶς. Μ᾽ αὐτή τήν ἐπιστημονική γλῶσσα θά μιλοῦσε ὁ Θεός στούς μορφωμένους. Ὅμως τί θά καταλάβαιναν οἱ ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι; Ἐνῶ τή γλῶσσα τῆς Βίβλου τήν καταλαβαίνουν καί οἱ μορφωμένοι.
 • Ὁ καθηγ. Στέργιος Σάκκος ἀναφέρει: «Καμμιά ἀνθρώπινη θεωρία δέν μπορεῖ νά ἐλέγξη ψεύτικη τή βιβλική διήγησι γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου. Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες θεωρίες εἶναι παραμύθια, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ὑστέρων, καί μόνο ἡ θεόπνευστη Γραφή ἔχει τήν ἀλήθεια. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τό ζήτημα αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψιν ὅτι ὁ Θεός στή Γραφή δέν μᾶς ἀποκαλύπτει τό πᾶν γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου. Γιατί τό πᾶν οὔτε μποροῦμε οὔτε μᾶς χρειάζεται νά τό καταλάβουμε. Ὁ Θεός σάν πάνσοφος τεχνίτης μᾶς ἔκανε ἔτσι, ὥστε ἀπ᾽ τήν ἴδια τήν κατασκευή μας νά ἔχουμε τή δίψα νά μάθουμε τήν προέλευσι τοῦ κόσμου καί τοῦ ἑαυτοῦ μας. Καί σάν στοργικός πατέρας μας ἱκανοποιεῖ αὐτή τή δίψα, ἀπαντώντας στά ἐρωτήματά μας, τόσο, ὅσο χρειάζεται καί ὅσο μποροῦμε νά καταλάβουμε. Ἡ διήγησι αὐτή τῆς Γενέσεως γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου εἶναι μόνο στοιχειώδης· αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι δέν εἶναι ἀληθινή. Μπορεῖ μιά λεπτομερής ἔκθεσι νά εἶναι ψεύτικη καί μία στοιχειώδης νά εἶναι σέ ὅλα ἀληθινή. Γιά νά γίνη αὐτό σαφές, θά μᾶς χρειασθῆ ἕνα… παράδειγμα. Πέστε ὅτι εἶναι δύο μητέρες πού ἔχουν ἀπό ἕνα παιδί 5 χρονῶν. Τά παιδιά ρωτοῦν τίς μητέρες τους πῶς προῆλθαν, ποῦ βρέθηκαν. Ἡ μιά λέει: “Ἤσουν στό βουνό ἤ στό ποτάμι καί σ᾽ ἔφερε ἕνας πελαργός κρατώντας σε μέ τό ράμφος ἀπό τά ροῦχα”. Αὐτό εἶναι μῦθος. Ἡ ἄλλη ἀπαντᾶ: “Στήν ἀρχή ἤσουν μικρός σάν ἕνα κουμπί, καί γιά νά μή χαθῆς σέ φύλαγα πολύ καιρό στήν καρδιά μου. Ὅταν ἔγινες τόσος, σέ ἔβγαλα, σέ βύζανα, καί μεγάλωνες· ἔπειτα σέ τάιζα καί ἔγινες τόσος πού εἶσαι τώρα”. Πολύ στοιχειώδης ἡ δεύτερη ἀπάντησι, ἀλλά κατά πάντα ἀληθινή. Χωρίς νά ἔχη λεπτομέρειες, δέν ἔχει τίποτε τό μυθικό, ὅπως ἡ πρώτη. Κι αὐτό γιατί τό παιδί οὔτε πρέπει οὔτε μπορεῖ νά ἐννοήση περισσότερο. Ἔτσι εἶναι καί γιά μᾶς τούς νηπίους ἡ θεόπνευστη διήγησι τῆς Γραφῆς γιά τήν προέλευσι τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ἀποκαλύπτει τό πᾶν· τό πᾶν τό γνωρίζει μόνον ὁ Δημιουργός. Ὅ,τι ἀποκαλύπτει ὅμως εἶναι ἀλήθεια»(περ. Σο, Φ. 1979, 49).
 • «Ὁ Emerson δάνεισε κάποτε στό γείτονά του, ἕνα βοστωνέζο ἀγρότη, τήν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα. Ὅταν, μιά ἑβδομάδα ἀργότερα, ὁ Emerson τόν ρώτησε ἄν ἀπολαμβάνη τήν ἀνάγνωσι τοῦ κλασσικοῦ αὐτοῦ ἔργου, ὁ ἀγρότης ἀπάντησε: “Καλό εἶναι, δέν λέω, ἀλλά αὐτός ὁ τύπος ὁ Πλάτων εἶναι ἀπατεώνας· ἔχει κλέψει ὅλες τίς ἰδέες μου”»(Β, 101). Παρόμοιο λένε καί οἱ ἀρνητές: ἡ Βίβλος ἔκλεψε ἀπό τίς ἐθνικές θρησκεῖες! Λές καί ὁ μαθητής τοῦ 20 κλέβη ἀπό τό μαθητή τοῦ 3.
 • Ὁ Ἀπ. Μακράκης ἔχει ἀπόλυτο δίκηο: «Ὅπως τό σῶμα γιά νά βγάλη ἀπό τή γῆ τό ψωμί του πρέπει νά ἐργασθῆ τή γῆ, ἔτσι καί ἡ ψυχή γιά νά βγάλη ἀπό τή Γραφή τό ἀληθινό νόημα πρέπει νά ἐρευνήση τή Γραφή, δηλαδή νά προσέξη στά σημαινόμενα τῶν φωνῶν, νά παραβάλη, νά συγκρίνη καί νά ἐπικαλῆται σέ ὅλα τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γιά τό συνετισμό της, διότι οὔτε ὁ γεωργός θερίζει τούς καρπούς τῆς ἐργασίας του χωρίς τή συνδρομή καί βοήθεια τοῦ Θεοῦ»(Μ, 9).
 • Ὁ ἱ. Αὐγουστίνος ἐπισημαίνει: «Θά ἦταν μεγαλύτερη ἀναισχυντία νά μή πιστεύουμε τίς Ἱερές Γραφές σέ ὅσα μᾶς ἀφηγοῦνται γιά τό παρελθόν, ἐφόσον βλέπουμε μέ τά ἴδια μας τά μάτια τήν πραγματοποίησι ἐκείνων, πού προεῖπαν γιά τό μέλλον»(Ι, 105).
 • Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σημειώνει: «Πῶς λέγει ὁ Δαυΐδ ἐδῶ (Ψ 8) ὅτι θά δῆ τούς οὐρανούς ἔργα τῶν δακτύλων τοῦ Θεοῦ, εἰς καιρόν ὁπού ὁ Μωυσῆς ἐδίδαξε περί τούτων καί εἶπεν· “Ἐν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν”;(Γεν 1, 1)* [ὑπ.: Εἶπε τοῦτο ὁ Δαυΐδ, διότι τώρα μέν δέν ἔχουμε τήν ἀκριβῆ γνῶσι τῶν οὐρανῶν καί τῆς λοιπῆς κτίσεως, ἀλλά μόνον τίς σκιές τῆς γνώσεως αὐτῆς, τότε δέ θά μάθουμε τούς ἀκριβεῖς λόγους τῶν οὐρανῶν καί τῶν λοιπῶν κτισμάτων· καί διά τοῦτο ἐπρόφερε τό ρητό σέ χρόνο μέλλοντα “ὅτι ὄψομαι τούς οὐρανούς”, καθώς εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος.]»(ΝΑ, 142).
 • Ὁ Οlivier Clément ἐπισημαίνει: «Οἱ ἀνακαλύψεις τῆς γεωλογίας καί τῆς παλαιοντολογίας σταματᾶνε ὑποχρεωτικά στίς πόρτες τοῦ Παραδείσου, ἀφοῦ αὐτός ὅριζε ἕνα ἄλλο “τρόπο τῆς ὑπάρξεως”. Ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά ἀνατρέξη πίσω ἀπό τήν πτῶσι, γιατί εἶναι ἡ ἴδια ἐγκλωβισμένη στήν κοσμική πραγματικότητα τήν ὁποία προκάλεσε ἡ πτῶσι, καί γιατί εἶναι ἀχώριστη ἡ ἐπιστήμη ἀπό τίς χρονικές, χωρικές καί ὑλικές συνθῆκες, τίς γεννημένες ἀπό τήν καταστροφή τῆς παραδεισιακῆς καταστάσεως»(C, 158).
 • Γράφει ὁ Εrich Sauer: «Ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου εἶναι τό κρηπίδωμα (σκαλωσιά) γιά τήν ἱστορία τῆς σωτηρίας»(S, 122). Γκρεμίζοντας τή Γένεσι, γκρεμίζεις τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ.
 • Ἔχει ἀπόλυτο δίκηο ὁ δάσκαλος Χρ. Μπίντας: «Αὐτοί πού δέν μποροῦν νά διαβάσουν στό σύμπαν τά δακτυλικά ἀποτυπώματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναλφάβητοι»(περ. Δρ, Ἰα ᾽96, 7).

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

τηλ. επικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542

Email: truthtarget@gmail.com

Advertisements

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

28.12.2014 - 1

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ 

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Τί πιστεύουν οι οπαδοί του κάρμα και της μετενσαρκώσεως

Σύμφωνα με τις ανατολικές θρησκείες (κυρίως ινδουισμό και βουδισμό), τον αποκρυφισμό και γενικότερα, την λεγομένη «Νέα Εποχή», μετά τον σωματικό θάνατο, η ψυχή μπαίνει στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου, ζώου ή ακόμη και φυτού. Αυτό σημαίνει η λέξη μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση.

Η καινούργια ζωή θα εξαρτηθεί, λένε, από τις προηγούμενες ζωές που έζησε, οι οποίες μπορεί να είναι χιλιάδες, σύμφωνα πάντα με τους οπαδούς της θεωρίας αυτής. Αυτό σημαίνει η λέξη κάρμα.

Η θεωρία αυτή προϋποθέτει μία θεώρηση του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου τελείως ασυμβίβαστη με τον Χριστιανισμό. Προϋποθέτει δηλαδή ότι ο Θεός δεν είναι πρόσωπο αλλά μία «απρόσωπη υπερσυνειδητότητα». Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε πρόσωπο ούτε δημιούργημα του Θεού. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να σβήσει, όπως μία σταγόνα στον ωκεανό της «παγκόσμιας υπερσυνειδητότητας». Ο κόσμος δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά ταυτίζεται με τον Θεό (απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός).

Η άποψη αυτή περί μετενσαρκώσεως δεν είναι νόμος, όπως θέλουν να την παρουσιάζουν οι οπαδοί της, αλλά μία αναπόδεικτη θρησκευτική δοξασία τους.

Με τη διάδοση των θεωριών αυτών συμβαδίζει και το πλήθος των σχετικών προσφορών στο χώρο της σύγχρονης παραθρησκείας και των αιρέσεων.

Αποκρύπτεται από τους οπαδούς της θεωρίας αυτής, ότι είναι πολύ πιθανότερο (σύμφωνα πάντοτε με τις δικές τους δοξασίες) να μετενσαρκωθεί κανείς ως ζώο ή δαιμονικό ον, παρά ως άνθρωπος.

Σ’ ένα ινδουιστικό βιβλίο με μεγάλο κύρος, όπως είναι αυτό του «νόμου του Μανού» αναφέρεται μία παραβολική ιστορία: Μία χελώνα ζει στα βάθη της θάλασσας και βγάζει το κεφάλι της στην επιφάνεια κάθε εκατό χρόνια. Συγχρόνως ένα δακτυλίδι επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. «Όσο πιθανόν είναι να περάσει το κεφάλι της χελώνας μέσα από το δακτυλίδι, άλλο τόσο είναι πιθανόν να ενσαρκωθεί ένα ον μετά το θάνατό του σε ανθρώπινο σώμα».(!)

Από πότε;

Η πλάνη αυτή είναι πολύ παλιά. Διαδόθηκε μέσω των αρχαίων μαντείων και των ειδωλολατρικών «μυστηρίων» στον αρχαίο κόσμο. Σήμερα προπαγανδίζεται από τα Μ.Μ.Ε. και προσφέρεται κυρίως μέσω του γκουρουισμού, όλων εκείνων δηλαδή των δήθεν φωτισμένων δασκάλων που μας έρχονται κυρίως από την Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με τη θρησκευτική πίστη του κάρμα και της μετενσαρκώσεως, η ψυχή υπόκειται σ’ έναν ατελείωτο κύκλο γεννήσεων και θανάτων που επαναλαμβάνονται ως συνεχής βασανισμός (samsara). Από αυτόν τον βασανισμό υπόσχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο ο γκουρού – εφ’ όσον όμως ο οπαδός του παραδοθεί ολοκληρωτικά.

Ο μοναδικός τρόπος, λένε, για να βγει κανείς από αυτόν τον συνεχή βασανισμό είναι το «να δρα χωρίς προσκόλληση». Μια φαινομενικά καλή πράξη, όταν γίνεται με συναισθηματική – υπαρξιακή συμμετοχή, έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση κάρμα, ενώ όταν, ακόμη και ένα έγκλημα, γίνεται χωρίς αυτήν την προσκόλληση, αυτός που δρα δεν συσσωρεύει κάρμα.

Συνέπειες

Αυτό έχει ως συνέπεια την πλήρη ανατροπή των θεμελίων πάνω στα οποία βασίζεται η κοινωνία μας και όσες άλλες κοινωνίες – έστω και σε μικρότερο βαθμό – έχουν την αναφορά τους στη στάση ζωής του Χριστιανισμού.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεχθεί κανείς αυτόν τον ψευτοεπιστημονικό νόμο, δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνη από κανέναν για τίποτε, ούτε έχει και νόημα να αγωνισθεί για κάτι καλύτερο, αφού για όλα ευθύνεται το κάρμα. Έτσι πρόσωπο, ελευθερία, ευθύνη, αγάπη εξαφανίζονται. Το θύμα, όχι μόνο δεν πρέπει να ζητήσει ευθύνη από τον θύτη, αλλ’ αντιθέτως πρέπει να αισθάνεται ότι χωρίς αυτόν «δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει το κάρμα του»!

Όπως έχει λεχθεί δεν υπάρχει πιο βολική θεωρία από αυτήν για την οποιαδήποτε άρχουσα τάξη οποιασδήποτε εποχής.

Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα, ο αγώνας για ελευθερία, για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική πρόνοια, για οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών ζωής δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και όχι μόνον αυτό, αλλά ακόμη και καταδικάζεται, επειδή εμποδίζει τους ανθρώπους «να εκπληρώσουν το κάρμα τους».

Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η διδασκαλία για το κάρμα αποτελεί τη θεωρητική εκείνη βάση, πάνω στην οποία στηριζόμενος ο γκουρού εγείρει την αξίωσή του για ολοκληρωτική υποταγή των οπαδών. Αυτό, γιατί ο άνθρωπος, λένε, δεν μπορεί μόνος του να ελευθερωθεί. Χρειάζεται βοήθεια, και τη βοήθεια αυτή μπορεί να του τη δώσει μόνον ο «ανθρωποθεός» γκουρού.

Η άποψη ότι η τωρινή ζωή καθορίζεται από το κάρμα προηγουμένων ζωών, ρίχνει τον οπαδό αυτής της θεωρίας σε μία αγωνιώδη αναζήτηση για «αναδρομή σε προηγούμενες ζωές», που συνήθως γίνεται με ύπνωση. Με την ύπνωση, όπως εφαρμόζεται στον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο, ανοίγει κανείς επικίνδυνα την πόρτα της ψυχής του στις δαιμονικές ενέργειες. Εκτός όμως από αυτό, συνήθως του υποβάλλονται ιδέες που έχουν ως συνέπεια την πλήρη υπονόμευση και ανατροπή των οικογενειακών και κοινωνικών του σχέσεων. Π.χ. ότι αυτή που τώρα είναι γυναίκα του ή κόρη του, σε προηγούμενη ζωή ήταν μητέρα του ή αδελφή κ.ο.κ.

Είναι φανερό ότι οι αντιλήψεις αυτές μπορούν να διαλύσουν οικογένειες ή να δημιουργήσουν παρά φύση σχέσεις.

Η δοξασία του κάρμα και της μετενσαρκώσεως καθιστά αδύνατη τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που στηρίζονται στη μοναδικότητα του προσώπου, λόγου χάριν στο πλαίσιο του γάμου ή της οικογενειακής ζωής.

Αδύνατα σημεία

 1. Ένα από τα αδύνατα σημεία της θρησκευτικής αυτής δοξασίας είναι ότι οι οπαδοί της αδυνατούν να δικαιολογήσουν την απουσία μνήμης των προηγουμένων ζωών. Εάν όμως, όπως λένε, σ’ αυτή τη ζωή βρισκόμαστε «για να πάρουμε το μάθημά μας και να προχωρήσουμε», τότε πώς γίνεται να μη θυμόμαστε τις πράξεις για τις οποίες πληρώνουμε; Πώς θα διδα­χθούμε από αυτές, αφού δεν τις θυμόμαστε;
 2. Οι οπαδοί της θεωρίας της μετενσαρκώσεως που συγχρόνως – ως ανήκοντες στον ευρύτερο αποκρυφι­στικό χώρο – είναι και οπαδοί του πνευματισμού, της πίστεως δηλαδή στην επικοινωνία με τον «κόσμο των πνευμάτων», πέφτουν σε προφανή αντίφαση. Και ιδού γιατί:

Εάν είναι αλήθεια ότι μέσα σε 49 ημέρες, όπως πιστεύουν, η ψυχή του νεκρού μετενσαρκώνεται, τότε με ποιες ψυχές πεθαμένων επικοινωνούν τα μέντιουμ;

Εάν λοιπόν είναι αλήθεια η θεωρία της μετενσαρκώσεως, είναι ψέμα η θεωρία του πνευματισμού. Και αντιστρόφως. Εμείς βέβαια ξέρουμε ότι και τα δύο είναι ψέματα.

 1. Και ένα άλλο επιχείρημα από την ιστορία και τα μαθηματικά: το ότι ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε τους τελευταίους δύο αιώνες από ένα σε έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους, δείχνει πόσο ψευδής είναι η θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεως. Τί συνέβη άραγε και παρατηρήθηκε αυτή η εκρηκτική αύξηση; Πού ήταν αυτές οι ψυχές, και γιατί μέχρι τότε δεν έπαιρναν υλικό σώμα;

Ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη

Χωρίς αμφιβολία η διδασκαλία περί κάρμα και μετενσαρκώσεως είναι αντιχριστιανική. Ο απόστολος Παύλος το λέγει ξεκάθαρα: «απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις» (Εβρ. Θ 27).

Είναι ψευδέστατο αυτό που διδάσκουν οι οπαδοί της πλάνης της μετενσαρκώσεως, ότι τάχα η μετενσάρκωση αποτελούσε διδασκαλία και της Εκκλησίας μέχρι τον 6ο αιώνα. Η Εκκλησιαστική Ιστορία και τα πατερικά συγγράμματα τους διαψεύδουν.

Το επιχείρημα των αποκρυφιστών ότι δήθεν η Γραφή διδάσκει τη μετενσάρκωση δεχομένη, όπως λένε αυτοί, ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν μετενσάρκωση του Ηλία «Ηλίας ήδη ήλθε… τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτοίς» (Ματθ. ζ’ 12-13) είναι αφελές. Ξεχνούν ότι σύμφωνα με τη δική τους θεωρία για να λάβει χώρα μετενσάρκωση πρέπει να προηγηθεί θάνατος. Ο προφήτης Ηλίας όμως δεν πέθανε!

Η εξήγηση του ανωτέρω ευαγγελικού χωρίου είναι απλή: Όπως λέγει ο αρχάγγελος Γαβριήλ στον πατέρα του Τιμίου Προδρόμου: Ο Ιωάννης θα έλθει «εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού», θα έχει, δηλαδή, το προφητικό χάρισμα και την παρρησία του προφήτου Ηλιού.

Εξ άλλου, εάν ο Χριστός δεχόταν την μετενσάρκωση δε θα έκανε αναστάσεις νεκρών, αλλά θα περιοριζόταν στο να παρηγορήσει τους συγγενείς των.

Το πολύ σημαντικό για μας τους χριστιανούς είναι ότι η πλάνη της μετενσαρκώσεως απειλεί να ακυρώσει ολόκληρο το Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας, υιοθετώντας το ψευδές (εωσφορικό) «ευαγγέλιον του όφεως», το κήρυγμα δηλαδή της αυτοεξελίξεως, αυτοπραγματώσεως και αυτοσωτηρίας. Για τους νεοεποχίτες δεν είναι ο Θεός που συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου,  αλλά ο άνθρωπος  μέσω  μετενσαρκώσεων ανέρχεται και γίνεται θεός με τις δικές του μόνο δυνάμεις.

Εάν δεχθεί κάποιος την αντίχριστη αυτή θεωρία της μετενσαρκώσεως, βγάζει τον εαυτό του έξω από το χώρο της Εκκλησίας του Χριστού, διότι:

 1. Δεν δέχεται το Σύμβολον της Πίστεως όπου ομολογούμε ότι ο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών και τον περιμένουμε να έλθει κατά τη Δευτέρα Του παρουσία. Ομολογούμε στο Σύμ­βολον της Πίστεως δύο παρουσίες του Χριστού και όχι ένα πλήθος μετενσαρκώσεών Του, όπως οι αποκρυφιστές, οι οποίοι προσπαθούν να γκρεμίσουν τη μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού και την παρουσία του στον κόσμο ως Θεού και Σωτήρος.

Εξ άλλου στο Σύμβολον της Πίστεως ομολογούμε ότι προσδοκούμε και τη δική μας ανάσταση  και όλων των νεκρών την ανάσταση και όχι έναν ατελείωτο κύκλο μετενσαρκώσεων.

 1. Αρνείται τη διάκριση Δημιουργού-δημιουργημάτων.
 2. Αρνείται τη μέλλουσα κρίση.
 3. Αρνείται τη μοναδικότητα, την ελευθερία και την ευθύνη του ανθρω­πίνου προσώπου, αφού τα πάντα λειτουργούν εκεί στο πλαίσιο μίας τυφλής αναγκαιότητος.
 4. Αρνείται την αγάπη.Το «χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ’ 15) θεωρείται από τους οπαδούς του κάρμα και της μετενσαρκώσεως όχι αρετή αλλά αδυναμία και προσκόλληση που σε εμποδίζει να αυτοεξελιχθείς.

Επίσης, το ανθρώπινο σώμα για μας δεν είναι φυλακή της ψυχής, αλλά ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Η ζωή δεν είναι τιμωρία και καταδίκη για πράξεις δήθεν προηγουμένων ζωών, αλλά δώρο του Θεού. Ο θάνατος δεν είναι η λύτρωση, αλλά είναι τα «οψώνια της αμαρτίας» και παρεχωρήθη από τον Θεό «ίνα μη το κακόν αθάνατον γέννηται». (Ενώ για τους δασκάλους της μετενσαρκώσεως η ζωή είναι τιμωρία και όχι ο θάνατος).

Τελικά, η πλάνη αυτή, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να μας ζητήσει λογαριασμό για τις πράξεις μας, αποδεικνύεται θαυμάσιο τέχνασμα του ανθρωποκτόνου διαβόλου προς άγραν οπαδών-θυμάτων.

Η παραθρησκεία αποκοιμίζει τους ανθρώπους, υποσχομένη σ’ αυτούς ένα άπειρο πλήθος ευκαιριών, ικανοποίηση των παθών και καμμία ευθύνη. Όμως μετά τον θάνατο, η ψυχή δεν μπορεί να μετανοήσει. Το Ευαγγέλιο κηρύσσει: «νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας». Τώρα, σ’ αυτή την ζωή, κρίνεται το αιώνιο μέλλον μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο βιβλίο του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση;» Εκδόσεις «Διάλογος», Αθή­να 1995.

Πηγή:

περιοδ. Παρακαταθήκη

Μάρτιος-Απρίλιος 2002

τεύχ. 23

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΜΑΝΤΕΙΑ – ΤΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

663d69111764fce7322dfc353996fd2b

kristalos_3mati

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΜΑΝΤΕΙΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Στην αποκρυφιστική αγορά της Νέας Εποχής (New Age) ξεχωριστή θέση έχουν οι Κρύσταλλοι, που χρησιμοποιούνται ως φυλακτά, ως μέσο μαντείας και ως μορφή «ενεργειακής» θεραπείας.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο στο χώρο της Νέας Εποχής, ιδιαιτέρως στα πλαίσια της αποκρυφιστικής και άκρως αντιχριστιανικής ιδεολογίας της, να χρησιμοποιούν αναλογίες για πραγματικότητες και μεγέθη του επιστητού μ’ ένα ψευδοεπιστημονικό μανδύα.

Έτσι ακριβώς, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, οι Κρύσταλλοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται και στο χώρο της Νέας Εποχής, για να δομηθεί μια αλληλοεξαρτώμενη επιχειρηματολογία για τη διαφήμιση και τη χρήση τους σε ένα πλήθος αποκρυφιστικού και ανορθολογικού χαρακτήρα νεοεποχίτικων πρακτικών.

α) Η παλαιότερη πρακτική, που ουσιαστικά αποτελεί υιοθέτηση πρακτικών αποκρυφιστικών του μεσαίωνα, σχετίζεται με τη χρήση των Κρυστάλλων ως μέσο μαντείας, οραματισμού και πρόγνωσης δήθεν του μέλλοντος. Οι χρήστες αυτής της αποκρυφιστικής πρακτικής μαντείας διαφημίζουν τους Κρυστάλλους και την κρυσταλλοσκόπηση ως μέσο πρόγνωσης του μέλλοντος, ως μέθοδο ανακάλυψης χαμένων αντικειμένων, ως αποκαλυπτική πρακτική επίλυσης διαφόρων προβλημάτων.

β) Η κατεξοχήν όμως χρήση των Κρυστάλλων, είτε πρόκειται για χαλαζίες, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους κ.ά. στους νεοεποχίτικους χώρους σχετίζεται με τη διαφήμισή τους ως φυλακτών. Στη νεοεποχίτικη αποκρυφιστική ορολογία παρουσιάζονται ως «ενεργειακές πηγές υψηλών δονήσεων», που προσφέρουν δήθεν ισχυρή προστασία από ασθένειες, μαγικές επιβουλές, κακή τύχη, αστρική επιβουλή και πολλά άλλα, που ο αποκρυφιστικός χώρος αναφέρει.

Η χρήση τους ως φυλακτών συνδυάζεται και με άλλες νεοεποχίτικες αποκρυφιστικές πρακτικές, όπως τον ενεργειακό καθαρισμό τους ή τον ενεργειακό προγραμματισμό τους μέσω διαλογισμού κ.λπ., ώστε η υποτιθέμενη προστασία τους να καταστεί πιο ισχυρή.

γ) Η τρίτη μορφή χρήσης των Κρυστάλλων στο χώρο της Νέας Εποχής σχετίζεται με το πρόβλημα της ασθένειας. Η χρήση τους, με την ίδια ακριβώς αιτιολογία, που διαφημίζονται ως φυλακτά, προβάλλεται και ως ενεργειακή «θεραπεία» για θέματα υγείας. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάζονται με την ανθρωπολογία της Νέας Εποχής, που έχει υιοθετήσει την ινδουιστική αντίληψη των τσάκρας ή των απωανατολική θρησκευτική θεωρία περί παγκοσμίου ενεργείας.

Οι Κρύσταλλοι τοποθετούνται πάνω στα τσάκρας ή στους ενεργειακούς λεγόμενους μεσημβρινούς, καθώς έτσι, υποτίθεται, η εσωτερική δύναμη που διαθέτουν, μέσω των δονήσεων, που εκπέμπουν, θα επιδράσει στην αποκατάσταση της ενεργειακής ροής στα τσάκρας με αποτέλεσμα, πάντα κατά τα αντιεπιστημονικά μυθεύματα του χώρου, να υπάρξει θεραπεία.

Και αυτή η πτυχή της νεοεποχίτικης και αποκρυφιστικής δοξασίας βρίσκει απήχηση και έχει αποδοχή, όχι βεβαίως σε όσους έχουν «νουν Χριστού» (Α’. Κορ. 2, 16), αλλά σε ανθρώπους, που «από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται» (Β’. Τιμ. 4, 4).

Σημείωση: Για τη σύνταξη του παρόντος χρησιμοποιήσαμε τα κάτωθι: i) P. Lemesurier, The New Age Lexicon, 2005, ii) N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2002, iii) R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, iv) W. Martin, The Kingdom of the Cults, 1997.

Πηγή:

Ορθόδοξος Τύπος,

Αριθμός Φύλλου 1968,

22 Μαρτίου 2013

Mission on the White Continent: Αn Interview with Hieromonk Pavel Gelyastanov – Fr. Pavel Gelyastanov

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Mission on the White Continent:

Αn Interview with Hieromonk Pavel Gelyastanov

Fr. Pavel Gelyastanov

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2013/03/13/mission-on-the-white-continent-an-interview-with-hieromonk-pavel-gelyastanov/

JOURNEY TO ORTHODOXY

We often complain about life: Public transport is really annoying… Where are all these people going anyway?… We’ve had enough of this rain… Why is this heat so unbearable?… What do they want me to do anyway? I’m fed up with all this shouting and noise and fuss… We could go on listing the complaints, dreaming about being on our own and how nice it is everywhere else, and in general having a moan and making out we want to get away from it all. But once you are at the end of the earth, suddenly everything is the other way around and you look at the world in a completely new way.

These are the thoughts I had when I met Hieromonk Pavel (Gelyastanov) who had just come back from an obedience of 15 months in the Antarctic. I don’t know if it is correct to call the Antarctic the end of the earth, but it could probably be called the end of the planet or the end of the map. Though, on the other hand, you can’t really see any earth in the Antarctic, rather it’s all ice, snow, water and rocks and Polar birdlife. But on top of this you have the people who are always there, far fewer than the visitors, but they live there in the kingdom of snow for about a year on average: they come from various countries to carry out some special task and then go home. This is why the Antarctic, discovered in 1820 by the Russian explorers Bellingshausen and Lazarev, is called a free country: there are no politics, no economy, no citizenship, no social divisions…

How did Fr Paul, a monk from the Novospassky Monastery in Moscow, end up there? I tried to find the answer to this question not among the ice, but in Minsk, in our monastery where Father had come to ‘thaw out’ after his very long winter stay.

Tell us, Fr Paul, how come you went to the Antarctic?

At the request of Archbishop Theognost, the Superior of the Holy Trinity-St Sergius Monastery, a decree was issued by his Holiness the Patriarch that I should be sent as a member of the 56th Russian Antarctic Expedition. I arrived there on 3 March 2011 to serve in the Holy Trinity church in Bellingshausen.

This is the only church in the southern continent and, it must be said, as such it is not only the object of curiosity, but also of respect. Anyone who goes to our island first of all goes to church, has their photo taken, asks about the history of the church and many come and venerate the icons. It’s a local sight.

When we flew in, the first thing we did was to hold a thanksgiving service. We were met by good weather. True, there were some heavy gusts of wind, but they did not stop us from admiring the wonderful views on the descent. Out station is situated on King George Island; next door to us are the scientific stations of Chile, Argentina, Uruguay, Brazil, Korea, China and Poland. Our station and the landing strip of the Chilean base ‘Via Frey’ are on the part of the land which is ice free in the summer.

Places like this are called oasis – they cover less than 5% of the island. Of course, the nature is amazing! Actually, penguins are very similar to monks. They have a little white cassock on their fronts and they are dressed, so to speak, in a little black overcassock on top. They are very good-natured, they walk on their legs like human-beings, and they are inquisitive and not afraid of people.

Who was priest in the Holy Trinity church before you?

Hieromonk Sophrony and Hierodeacon Pallady, also monks of the Holy Trinity-St Sergius Monastery), spent over fourteen months there as part of the 55th Expedition. The whole concept of setting up a permanent church at the South Pole was the idea of the head of the Russian Antarctic Expedition, Valery Lukin, and His Holiness Patriarch Alexis II. This was backed by Peter Zadirov who was then the head of a company called Anteks-Polyus.

A trust fund called ‘A Church in the Antarctic’ was set up and a nationwide competition for designs was held. Church builders from Barnaul won it. The site of the church was blessed on 20 January 2002 and the church was built on 15 February 2004. The superior of Holy Trinity-St Sergius Monastery, Bishop Theognost of Sergievo-Posad consecrated it together with a whole group of clergy, pilgrims and benefactors who came on a special flight from the nearest Chilean town of Punta-Arenas.

The first rector of the church was Hieromonk Kallistrat (Romanenko), he was followed by Hieromonk Gabriel (Bogachikhin) and his assistant Vladimir Petrakov. Almost all the clergy who had the obedience of pastoral care for the polar workers were monks from Holy Trinity- St Sergius Monastery and changed over every year, more or less like those who worked at the Antarctic polar stations themselves.

What did you do on the first days of your stay in the Antarctic?

A parishioner of our Monastery, Anatoly Pristupa, received a blessing and was given the obedience together with me. He served in the altar, sang, read, baked prosphora, rang the bells and also worked as a restorer…Our first task was to set up the new two-tier iconostasis together with Hieromonk Gabriel (Bogachikhin) and the artist and restorer Valery Grishanov, who had painted the icons. These had been painted especially for conditions in the Antarctic. On 6 March 2011 we invited all seventeen members of the Expedition with their head, Bulat Rafaelovich Mavlyudov, to the church, where we did the little blessing of water, blessed the icons and the iconostasis, the people and read the prayers for the Increase of Love and for Those Who Travel, and took a photograph of everyone together. After this Fr Gabriel and Valery flew back to Moscow.

The church is built of logs in the Old Russian style with a belfry. There are eight chains from the foundation to the dome which help to protect it from the wind. The thick logs and the chains too, which are painted a bronze colour and go up somewhere past the ceiling, give it a fairy-tale feel and you cannot help remembering Pushkin’s verses, ‘There is a green oak by a curved bay, and on that oak a golden chain…’. Once in the winter we had a very unusual and mysterious night time service.

The words of the prayers and the sound of the bells with the winds and the creaking of the frozen logs gave you the impression, if you closed your eyes, of being in an old sailing ship crossing a stormy sea. Given those circumstances, the irmos of the sixth ode of the canon to our Lord Jesus Christ sounded quite different: ‘Beholding the sea of life surging high with the storm of temptations, I have fled to Thy calm haven and cry aloud to Thee; lead my life forth from corruption, O Most Merciful One’.

Who are these people who live at the South Pole?

They come from various countries but are very friendly, they invite each other over and selflessly help each other. The way life is organized there is reminiscent of life on Mt Athos, at least according to the stories that are told. If Athos is a monastic republic, then the Antarctic could be called a polar republic. The precise way work is organized is much the same, the voluntary submission to a strict code of discipline (for instance, if you do not have permission from the head, you cannot leave the station; you must absolutely sign a register, saying where and how long you will be away for; give the estimated time of your return; take rations with you).

Each station is a sort of monastery with its own rules, its abbot and monks, property and territory. No door on any dwelling or station anywhere on the island is ever locked. Nobody would ever steal anything. Every dwelling has food inside and anyone who has been caught out by bad weather can shelter inside at any time. I remember on the third Sunday of Lent we served the Liturgy of St Basil the Great. After the service we left, but when we came back in the evening we found flowers on the stand! And they were so bright! It was really nice, especially when there’s not a tree or a blade of grass or a leaf in sight! Who put them there is a mystery. Thank you and may the Lord save him (or them)…

You can learn a lot from the members of the polar expeditions. They have a hard time of it, they risk their lives. For example, it seems as if in Russia more care is taken of technology than people and until recently in the Antarctic they basically used equipment that had been written off. Of course these machines break down and the polar mechanics have to take the engines to pieces and sort them out in temperatures of -50, without any sort of shelter, and then they have to repair them so they can get back to where they have to be. Many have lost their lives in the ice. There are 160 Russians buried there. I considered it my duty to pray for all these people, baptised, unbaptized, believers, non-believers…God knows!

Unfortunately, during this stay there were virtually no Churched people at the station. There was only one person who more or less came to confession and took communion regularly, but then he was transferred to another station. True, two people were baptised and a couple of others would come with a need, but most of all they liked being alone in the church, they had no desire to listen to the Gospel, confess or listen to talks on spiritual topics. Perhaps, in part that was my fault because I did not manage to arouse interest in spiritual life among people, though of course I did try. But I hope that my attempts will bear fruit – the Lord will provide.

It’s cold. It’s dark. There’s not much sun. No green. How did you cope with depression?

Yes, this is one of the problems of polar stations, all around you reality is always the same black and white. There were many ways of fighting depression. For instance, going for walks and looking at the penguins. Anyone who is a bit down or tired takes a look at them and his mood is gone. I felt this, but not only me, others too, I noticed quite often that people would go off for a walk along the shore by the ocean and breathe the air. But you can’t go for walks in bad weather. As a rule, depression takes over when there is no sunshine. True, after the Liturgy on Sundays and feast-days it was often sunny.

Other days you could fight against negative thoughts through reading or watching a film. I read through the works of St Ignatius Brianchaninov and Dostoyevsky. And of course in such situations, if possible, you must not be alone. Anatoly was with me and sometimes he supported me and sometimes I supported him, so with God’s help we coped.

Apart from doing the services, what else did you do?

Officially, I and Anatoly were listed as technicians and repairmen and we had various jobs to do. Like everyone there we had different duties. For instance, repairs, as well as ongoing jobs like clearing up the baths, helping in the galley, washing floors…No exceptions are made in this respect, everyone is at the same level. One of the most complex jobs is clearing rust off the houses.

All the buildings at the station stand on concrete piles about 1-1.5 metres off the ground. This was done so that they would not get snow under. The houses are fixed with very sturdy bolts to special metal platforms and those in turn are fixed onto the piles. They have already been there for over forty years. The aluminium walls are fine, but the platforms, which are made of ferrous metal, have undergone significant corrosion.

At the beginning, because we were not used to it, towards the evening our bodies would feel broken, our eyes would close all by themselves, as soon as we got near a bed or an armchair. The main reasons for this were acclimatization and the very pure ocean air. Our station and the church are on the shore of the continent and although you do not get really sharp frosts, there are strong winds and high humidity. In weather like that even temperatures of – 20 and -30 feel like – 60 and they recommend you stay inside.

Sometimes we would have to work on our days off – we would clear up rubbish from the island which has piled up after fifty years of the station’s existence. At the beginning everything was just thrown out without any control and so piles of rubbish built up. This attitude to the environment has changed nowadays. By international agreement on the Antarctic it is forbidden to bring pets, earth, or seeds to the continent, so that no bacteria or viruses, alien to the natural environment can get there. It is deliberately kept clean because any non-indigenous matter attracts the sun’s rays and the ice begins to melt especially rapidly and so-called wellheads can form in the ice, meaning that an accident could happen when an aircraft lands.

Did you ever feel unsafe?

There was fear, but only from lack of understanding. When there was a strong wind, the house would begin to shake like a moving tram and the first few days I really did not feel safe. I would start to pray very hard that the house would not be blown away. While I was there, there were no accidents on our station, but they had a fire at the Brazilian station. And because the builders had not fixed the water tank properly, the wind tore it away and blew it towards the houses. But by the mercy of God it was blown between the buildings and straight into the ocean. There was another time when instead of winter diesel they left summer diesel and it froze. You can imagine what it means to be without heat in the Antarctic.

There are people who want to be at the North or South Poles. Why?

I thought a lot about that and understood that it is not just a question of surpassing ourselves (we can surpass ourselves in other circumstances too), it’s a subconscious desire to find our bearings, our direction. Just as the globe turns on its axis, so people’s hearts beat because of some main aim. This aim is different for each person. But if people arrange their lives in such a way that everything turns around God, then life will be joyful.

The Lord made the world in such a way that the invisible and immaterial axis of the world has a huge significance. All visible and material things turn around it, the oceans, the continents, cities and villages with people and their belongings. Everything is subordinated to this universal law, given to the Earth by God.

If the axis of the planet, around which everything turns, completely changed direction, then there would be a worldwide catastrophe! This arrangement of the visible world only serves to remind us of the arrangement of the invisible, spiritual world. Someone said that Jesus Christ is the axis of world history. And this ‘world axis’ goes through the heart of all the citizens of the Earth. And I think that each of us has felt within us this invisible spiritual bearing which is called the Holy Spirit.

What else did the Antarctic teach you?

My obedience in the Monastery is to organize the Sunday school. Before I left, I felt as if I were at my last gasp. Various questions constantly worried me: What next? What should I teach? What shall I talk about? When I went off to the Antarctic, somewhere in the bottom of my soul I had the thought that this voyage would give me answers to the questions that worried me. During my winter stay I realized especially clearly how weak I am and how much I still have to work on myself.

I understood that in order to go to the Antarctic and work there effectively, you have to be ready to accept that you will not get your hand kissed and or have your blessing asked very often, but you will, as it were, wash the feet of those who are alongside you. For those at the polar station matters like who you are, how you are dressed and the words you say are not important, it is what you do that is important.

And I also felt there that I and the scientists were people with a very different spiritual make-up and aims. Although they are very good people, unfortunately, we did not have the same spiritual direction, as I have with the other monks in the monastery. Now I am back in the monastery, I am especially glad whenever I meet any real believer, especially the monks.

Do you have any desire to repeat your winter stay in the white wilderness of the Antarctic?

There are those who have been there and cannot live without the Antarctic and really do speak of love for ‘the white wilderness’. In April or May they return to the mainland and then in October or November, if invited, they go back. I already told someone jokingly that I would go back again if the head of the station agreed to get baptized (he was unbaptized). But seriously, I think that if there were some likeminded believers in such conditions, then we could have a sort of skete, a little monastery, a ‘scientific’ dependency of one of the Orthodox monasteries. I would be only too happy to serve in such a ‘monastery’. But it is all God’s will.

VIDEO – Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ: ΓΙΟΓΚΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΡΜΑ & ΚΑΣΤΕΣ

http://whataboutyoga.wordpress.com

WHAT ABOUT YOGA?

12 - 1

Γιόγκα & Εκπαίδευση, κάρμα & κάστες

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥ SITE: WHAT ABOUT YOGA? – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ;

tumblr_n0dhijPB7j1swb4p1o1_500

http://whataboutyoga.wordpress.com

Το νέο μου site

What about Yoga? – Τι είναι η Γιόγκα;

MY NEW SITE: WHAT ABOUT YOGA?

10929008_406792369496785_79099045302278534_n

http://whataboutyoga.wordpress.com

My new site

What about Yoga?

LINK: WORKER SECT – ALL ABOUT WORKER SECT – “2×2 CHURCH” – “NO NAME CHURCH” – “THE TRUTH”

logo_ws

http://www.workersect.org

Worker Sect

All about Worker Sect – “2×2 Church” – “No Name Church” – “The Truth”

The small Protestant Sect of “Workers”, which also called “Church Without Name”, “Two by Two Church”, “2×2 Church”, “Friends & Workers”, “The Truth”, “Christians”, “The Non-Denominational Church”, “Christian Convention Church”, “The Christian Church”, “No-Name Church”, “The Faith Missioners”, “Nameless House Church”, “The Damnation Army”, “Dippers”, “Go Preachers”, “The Jesus-Way”, “The New Testament Church”, “Pilgrims”, “The Reidites”, “Tramp Preachers”, “The Testimony”, “The Way”, and with at least 20 still concrete names, who was founded in Ireland on 1897 by William Irvine, Edward Cooney and Jack Carroll, for this reason also the are known and as “Cooneyites”, “Irvinites” or “Carrollites”.

Abel-Tasos (Abel-Anastasios) Gkiouzelis

http://gkiouzelis.wordpress.com

Email: gkiouz.anast@gmail.com

wallpaper-2109198

https://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com/abel-anastasios-gkiouzelis-my-convertion-from-protestantism-atheism-flirting-with-the-hippies-to-orthodoxy/

http://lettersfromanex2x2.blogspot.gr/p/hi-my-dear-friends-how-i-became.html

My exit story from Worker Sect

Abel-Tasos (Abel-Anastasios) Gkiouzelis, Greece

LINK: TELLING THE TRUTH – ALL ABOUT WORKER SECT – “2×2 CHURCH” – “NO NAME CHURCH” – “THE TRUTH”

logo

familiar

http://www.tellingthetruth.info/home/

Telling The Truth

All about Worker Sect – “2×2 Church” – “No Name Church” – “The Truth”

The small Protestant Sect of “Workers”, which also called “Church Without Name”, “Two by Two Church”, “2×2 Church”, “Friends & Workers”, “The Truth”, “Christians”, “The Non-Denominational Church”, “Christian Convention Church”, “The Christian Church”, “No-Name Church”, “The Faith Missioners”, “Nameless House Church”, “The Damnation Army”, “Dippers”, “Go Preachers”, “The Jesus-Way”, “The New Testament Church”, “Pilgrims”, “The Reidites”, “Tramp Preachers”, “The Testimony”, “The Way”, and with at least 20 still concrete names, who was founded in Ireland on 1897 by William Irvine, Edward Cooney and Jack Carroll, for this reason also the are known and as “Cooneyites”, “Irvinites” or “Carrollites”.

Abel-Tasos (Abel-Anastasios) Gkiouzelis

http://gkiouzelis.wordpress.com

Email: gkiouz.anast@gmail.com

10629756_816784108418541_6859091845120378427_n

https://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com/abel-anastasios-gkiouzelis-my-convertion-from-protestantism-atheism-flirting-with-the-hippies-to-orthodoxy/

http://lettersfromanex2x2.blogspot.gr/p/hi-my-dear-friends-how-i-became.html

My exit story from Worker Sect

Abel-Tasos (Abel-Anastasios) Gkiouzelis, Greece

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: TO CURRICULUM VITAE ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Pink Dahlias

Τό τέλειο βιογραφικό γιά νά γίνεις Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ:

Τό Curriculum Vitae τοῦ Αποστόλου Παύλου

http://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἐπάνω στό χωρίο της Α’ πρός Κορινθίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 4ο, στίχοι 9 έως 16, στά πλαίσια τῆς ἑρμηνείας πού ἔγινε στό κήρυγμα τῆς Κυριακῆς 30-11-2014. 

Σήμερα ἡ ᾽Εκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί θέλω νά ξεκινήσω μέ ἕνα ἐρώτημα: «Ἀλήθεια, ἄν σᾶς ἔλεγε ὁ Χριστός «θέλω νά σᾶς προσλάβω στόν χορό τῶν Ἀποστόλων, νά γίνετε Ἀπόστολοι, μοῦ φέρνετε ἕνα βιογραφικό σας». Τί θά γράφατε;

Μή βιάζεσθε νά ἀπαντήσετε. Τό ἀπήντησε σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στό κείμενο πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο. Εἶναι ἕνα κείμενο τό ὁποῖο εἶναι βιογραφικό, πού ἀφορᾶ κάθε χριστιανό καί ταυτόχρονα [εἶναι] μιά καταπληκτική διακήρυξη τῆς ἐλευθερίας τοῦ κάθε προσώπου. Ἀκοῦστε τό βιογραφικό πού ἔπρεπε νά γράψετε:

Ὄνομα: Μωρός.

Ἐπώνυμο: Ἄτιμος.

Ἡλικία: Ἐπιθανάτιος (κοντεύω νά πεθάνω).

Διεύθυνση: Ἄστεγος (ἄστατος).

Ἐπάγγελμα: Θεατρίνος, μέ κοινό ἀγγέλους καί ἀνθρώπους.

Οἰκονομική κατάσταση: Πεινασμένος, διψασμένος, γυμνός.

Προσόντα: Κάθαρμα καί σκουπίδι (περικάθαρμα καί περίψημα).

Σωματική κατάσταση: Ἀσθενής.

Προϋπηρεσία: Ἔσχατος. Σέ ἐλεεινές θέσεις.

Ἐργασία: Χειρωνακτική.

Μόρφωση: Εἶχα δέκα χιλιάδες δασκάλους (μυρίους παιδαγωγούς) ἀλλ᾽ ὄχι πολλούς πού μέ γέννησαν στόν Χριστό.

Γλῶσσες: Λοιδωρούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν.

Τί προτείνετε γιά τό μέλλον; Παρακαλῶ νά μοῦ μοιάσετε (μιμηταί μου γίνεσθε).

Ἄν αὐτό τό βιογραφικό -τοῦ ἀποστόλου Παύλου- τό ᾽παιρνε κάποιος τοῦ κόσμου κι ὄχι ὁ Χριστός, θά ἔλεγε: Ντροπή, ντροπή…

Κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θά ἀπαντοῦσε: Δέν ντρέπομαι γι’ αὐτά πού σᾶς γράφω, γιατί εἶστε παιδιά μου ἀγαπητά καί θέλω νά σωθεῖτε.

Τό βιογραφικό τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τό ἀπογυμνωμένο ἀπ᾽ ὅλη τή σκέτη ὑποκρισία πού κουβαλᾶμε στόν κόσμο μέσα. Αὐτοί εἴμαστε μπροστά στόν Χριστό.

Καί ταυτόχρονα κρατεῖστε το: Εἶναι μιά διακήρυξη ἀπόλυτης ἐλευθερίας τοῦ προσώπου.

Θέλετε νά εἶστε ἐλεύθεροι; Γράψτε καί ξαναγράψτε στά προσωπικά.

http://gkiouzelis.wordpress.com

ORTHODOX HEART SITES