Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ – Η ΨΕΥΔΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ – Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ RICHARD DAWKINS

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

nature-landscapes_other_beautiful-view_20356

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού

Ἀθεϊσμός – Τίνος Eἶναι ἡ Aὐταπάτη

{Μέ ἀφορμή τό “Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη” τοῦ Richard Dawkins}

«Ἡ συγκινητική καί διασκεδαστική περιγραφή τοῦ Douglas Adams γιά τό δικό του “προσηλυτισμό” στό ριζοσπαστικό ἀθεϊσμό —ἐπέμενε στό “ριζοσπαστικός” ὥστε νά μή θεωρηθῆ λανθασμένα ἀγνωστικιστής— συνιστᾶ μαρτυρία τῆς δυνάμεως τοῦ δαρβινισμοῦ ὡς παράγοντα συνειδητοποιήσεως. Ἐλπίζω νά μοῦ συγχωρηθῆ ἡ φανερή αὐταρέσκεια τοῦ ἀκολούθου ἀποσπάσματος. Ὁ λόγος πού τό παραθέτω εἶναι ὅτι ὁ προσηλυτισμός τοῦ Douglas ἐξαιτίας τῶν προηγουμένων βιβλίων μου —τά ὁποῖα δέν εἶχαν πρόθεσι νά προσηλυτίσουν κανένα— μ’ ἐνέπνευσε ν’ ἀφιερώσω τοῦτο τό βιβλίο —τό ὁποῖο ὄντως ἔχει αὐτή τήν πρόθεσι!— στή μνήμη του. Σέ μία συνέντευξι, ἡ ὁποία ἀνατυπώθηκε μετά θάνατο στό The Salmon of Doubt (¨Ο Σολομός τῆς Ἀμφιβολίας), ρωτήθηκε ἀπό ἕνα δημοσιογράφο πῶς ἔγινε ἄθεος. Ἄρχισε ἐξηγώντας πῶς ἔγινε ἀγνωστικιστής, καί μετά συνέχισε: “Καί σκεπτόμουν πάλι καί πάλι καί πάλι. Ἀλλά δέν διέθετα ἀρκετά στοιχεῖα γιά νά συνεχίσω, ὁπότε δέν κατέληξα οὐσιαστικά σέ καμμία ἀπόφασι. Οἱ ἀμφιβολίες μου γιά τήν ἰδέα τοῦ Θεοῦ ἦταν ἐξαιρετικά μεγάλες, ὡστόσο δέν γνώριζα ὅσα ἔπρεπε ὥστε νά διαθέτω ἕνα καλό λειτουργικό μοντέλο ὁποιασδήποτε ἄλλης ἐξηγήσεως —γιά τή ζωή, τό Σύμπαν καί τά πάντα. Ἀλλά ἐπέμεινα, καί συνέχισα νά διαβάζω καί νά σκέπτωμαι. Κάποια στιγμή, ὅταν εἶχα κλείσει τά τριάντα, γνώρισα τήν ἐξελικτική βιολογία, κυρίως μέσα ἀπ’ τά βιβλία τοῦ Richard Dawkins, τό The Selfish Gene καί τό The Blind Watchmaker, καί ξαφνικά (νομίζω ὅταν διάβαζα γιά δεύτερη φορά τό The Selfish Gene) ὅλα μπῆκαν στή θέσι τους. Ἡ σύλληψι ἦταν ἐκπληκτικά ἁπλῆ, ἀλλά ἐξηγοῦσε μέ φυσικό τρόπο ὅλη τήν ἄπειρη πολυπλοκότητα τῆς ζωῆς, μπροστά στήν ὁποία νιώθουμε τόση ἀμηχανία. Τό δέος τό ὁποῖο μοῦ ἐνέπνευσε ἔκανε τό δέος στό ὁποῖο ἀναφέρονται οἱ ἄνθρωποι σέ σχέσι μέ τή θρησκευτική ἐμπειρία νά μοιάζη, εἰλικρινά, συγκριτικά ἀνόητο. Σέ κάθε περίπτωσι, θά προτιμοῦσα τό δέος τῆς κατανοήσεως ἀντί γιά τό δέος τῆς ἀγνοίας” [σημ.: Douglas Adams, The Salmon of Doubt, ἐκδ. Pan, Λονδίνο 2003, 99. Ὁ “Θρῆνος γιά τό Douglas”, τόν ὁποῖο ἔγραψα τήν ἑπομένη τοῦ θανάτου του, ἀναδημοσιεύεται ὡς ἐπίλογος στό The Salmon of Doubt, κι ἐπίσης στό A Devil’s Chaplain, τό ὁποῖο ἐπίσης περιέχει τήν ὁμιλία μου στήν ἐπιμνημόσυνη τελετή πρός τιμήν του στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου τῶν Ἀγρῶν]»(Richard Dawkins, Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη, ἐκδ. Κάτοπτρο, Ἀθήνα 2007, 141). Ἕνα πρῶτο σχόλιο: ὁ Douglas Adams μιλᾶ διά τήν «ἐκπληκτικά ἁπλῆ» ἐξήγησι τοῦ D.. Αὐτός, ὅμως, κτυπᾶ τό Χριστιανισμό, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἁπλότητος τῶν ἀποδείξεών του: Μιλῶντας γιά τό ὀντολογικό ἐπιχείρημα λέει: «Δέν εἶναι, ὅμως, ὑπερβολικά εὔκολο νά προκύπτη μία μεγάλη ἀλήθεια γιά τό Σύμπαν ἀπό ἕνα ἁπλό παιχνίδι λέξεων;»(σ. 105). Τό ἴδιο θά λέγαμε κι ἐμεῖς καί στούς δύο. Μέ τήν ἐκπληκτικά ἁπλῆ θεώρησι τοῦ D. μπορεῖ «νά προκύπτη μία μεγάλη ἀλήθεια γιά τό Σύμπαν»;

Ἕνα δεύτερο σχόλιο: Ὁ διάβολος (devil —βλ. προηγούμενη ὑπ.), τούς φουσκώνει στό μυαλό τό περιβάλλον, «τήν ἄπειρη πολυπλοκότητα τῆς ζωῆς, μπροστά στήν ὁποία» τούς κάνει νά νοιώθουν «τόση ἀμηχανία» καί τούς προσφέρει ὡς λύσι τῆς ἀμηχανίας γιά τήν πολυπλοκότητα τή Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως. Σάν τή μαμά πού θέλει νά κάνη τή δουλειά της καί γιά νά μήν τήν ἀπασχολῆ τό βρέφος της τοῦ δίνει ἕνα παιχνιδάκι νά παίζη. Κι ἀλήθεια, πρός τί ἡ ἀμηχανία; Θαυμασμός, ναί, ἀλλά ἀμηχανία, γιατί;

Ἕνα τρίτο σχόλιο: Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγη τήν προσοχή —πρᾶγμα συνηθέστατο, συνεπικουροῦντος τοῦ devil— ὅτι ἡ Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως «ἐξηγεῖ» τήν «πολυπλοκότητα τῆς ζωῆς» μέ τή φυσική ἐπιλογή καί τά παρεπόμενά της —«ἔτσι θά μποροῦσε νά συμβῆ ἡ ἀλλαγή ἀπό τό ἕνα ὄν σέ ἄλλο»—, δέν ἀποδεικνύει, ὅμως, ὅτι πράγματι συνέβη ἡ ἀλλαγή. Εἶναι, ὅπως ἔχουμε γράψει στό ἀντιεξελικτικό βιβλίο μας, σάν νά ψάχνουμε νά βροῦμε τούς τρόπους κλοπῆς πραγμάτων ἀπό ἕνα διαμέρισμα, χωρίς νά ἔχουμε ἀποδείξει ὅτι ἔλαβε χώραν κλοπή.

Τί νά ποῦμε, τέλος, γιά τήν ἐπιμνημόσυνη τελετή σέ ἐκκλησία, τοῦ «ριζοσπαστικοῦ ἀθεϊστῆ» Douglas Adams, καί τήν ὁμιλία κατ᾽ αὐτήν τοῦ «ἀγωνιστῆ ἀθεϊστῆ» D.; Ἀπό ἀρχές συνεπείας, ἄλλο τίποτε! Καί θυμηθήκαμε πάλι τίς «μελιτζάνες στά μαλλιά»!

Ἰδού καί μία ἄλλη ἀναφορά στήν ἱεραποστολή τοῦ D.: «… ἐπιστολές ἀνθρώπων ἀπ’ τήν Ἀμερική, οἱ ὁποῖοι ἔγραφαν ὅτι εἶχαν διαβάσει τά [ἐξελικτικά] βιβλία μου μέ ἀποτέλεσμα νά ἐγκαταλείψουν τή θρησκεία τους»(Richard Dawkins, Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη, ἐκδ. Κάτοπτρο, Ἀθήνα 2007, 357). Μπράβο, ὦ ὑπνώττοντες Χριστιανοί, ἐρωτευμένοι μέ τή Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως!

ΠΗΓΗ:

Κωστώφ Ἰωάννου, Φυσικοῦ

Ἀθεϊσμός – Τίνος Εἶναι ἡ Αὐταπάτη

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2007

τηλ. 2108220542

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s